Miso­pho­nie je pěk­ně zby­teč­ná věc a měla by se zaká­zat. Stej­ně jako všech­ny ty inter­ne­ty a počí­ta­če. Jest­li si ji u mě někdo nechal, tak ať si ji zase vez­me zpět. Někte­ří lidé si mohou občas mys­let, že se s nimi nechci bavit, pro­to­že mám dost čas­to slu­chát­ka v uších. Prav­dou ale je, že je jenom pova­žu­ji za gene­rá­to­ry otrav­ných zvu­ků a nechci na ně být kvů­li tomu nepří­jem­ný a záro­veň je ani omezovat.

Ne všech­ny zvu­ky jsou ekvi­va­lent­ně otrav­né. Někte­ré jsou vždy, vět­ši­na ale pou­ze ve stre­su, pokud se dosta­teč­ně dlouho/často opa­ku­jí, nebo pokud je v oko­lí extrém­ní ticho. Řeše­ní je pro mne pak buď od zdro­je zvu­ku uté­ci (slu­chát­ky s hud­bou, špun­ty do uší, fyzic­ky ode­jít) nebo zvu­ky začít vydá­vat také (napří­klad jede­ní oříš­ků mi neva­dí, pokud ten zvuk vydá­vám také). Ces­ta kam­ko­liv bez slu­chá­tek, hudeb­ní­ho pře­hrá­va­če a pří­pad­ně i špun­tů do uší je pak vždy uči­ně­né peklo.

Ten kdo miso­pho­nií v něja­ké for­mě trpí se urči­tě hoř­ce pou­smě­je nad násle­du­jí­cím sezna­mem otrav­ných zvu­ků (řaze­no dle míry otrav­nos­ti od nejhoršího):

 1. Hvízdá­ní
  Open Your Mind od Nao­mie K je moje osob­ní peklo. Jakmi­le někdo v mém oko­lí začne hvíz­dat, tak začnu zuři­vě hle­dat slu­chát­ka a pouš­tím si do nich hud­bu tak hla­si­tou, až ten zvuk pře­bi­je. Pokud to není mož­né, odchá­zím z míst­nos­ti. Pokud ani to není mož­né, jsem nucen říct člo­vě­ku, aby přestal.

 2. Pozpě­vo­vá­ní si
  Slab­ší ver­ze hvízdá­ní. Nej­hor­ší je však kom­bi­na­ce hvízdá­ní a pozpě­vo­vá­ní si.
 3. Hla­si­té žvý­ká­ní, mlas­ká­ní, jede­ní oříš­ků, chip­sů a jiných křeh­kých věcí
  Obvykle mám nutká­ní říkat lidem to samé:
  Lily the Loud Chewer (How I Met Your Mother S03E08)

  Lily the Loud Chewer (How I Met Your Mother S03E08)

 4. Pro­ta­ho­vá­ní vzdu­chu se sli­na­ma mezi zuby a jaké­ko­liv zvu­ky sou­vi­se­jí­cí se zub­ní protézou
 5. Chrá­pá­ní
 6. Skří­pá­ní zubů
 7. Vrzá­ní židle
 8. Kapá­ní kohoutku
 9. Kle­pá­ní tuž­kou o stůl
 10. Popo­ta­ho­vá­ní, když něko­mu teče z nosu
 11. Kaš­lání
 12. Vrzá­ní dře­vě­ných parket
 13. Zvo­ně­ní a vib­ra­ce telefonu
 14. Hou­ká­ní sanit­ky, hasi­čů nebo policie
 15. Hluk a trou­be­ní aut
 16. Zvuk jedou­cí šaliny
 17. Zvuk kro­ků
 18. Kýchá­ní
 19. Cin­ká­ní pří­bo­ry o nádobí
 20. Vaře­ní rych­lo­var­né konvice

Také vás někte­ré z uve­de­ných zvu­ků nesku­teč­ně pru­dí? Máte jiné hor­ké kan­di­dá­ty do anke­ty neo­trav­něj­ší zvuk sto­le­tí? Nech­te komen­tář níže :).

Update 7. 5. 2015:

Nara­zil jsem na skvě­lý web misophonia.com, kte­rý se zabý­vá pou­ze miso­pho­nií a sou­vi­se­jí­cí Face­boo­ko­vou sku­pi­nu. Zají­ma­vý je i test na úro­veň miso­pho­nie.

Categories: Uncategorized

2 Comments

Alacry · 2015-05-26 at 09:20

Za mě to je od nej­hor­ší­ho: žvý­ká­ní žvý­kač­ky (nesne­su ani pohled na člo­vě­ka, kte­rý žvý­ká), mlas­ká­ní, chrou­pá­ní, srká­ní, hvízdá­ní, opa­ku­jí­cí se zvu­ky, a pak vizu­ál­ní jako tře­ba kývá­ní nohou, pohu­po­vá­ní, nebo pros­tě něco, co se opakuje.
Ano mělo by se to zaká­zat. 🙂 Je těž­ký se s tím nau­čit žít, díky bohu za špun­ty a slu­chát­ka (když jsme u nich, nesná­ším i když sly­ším sla­bý zvuk ze slu­chá­tek jiné oso­by tře­ba v met­ru :D, oka­mži­tě nasa­zu­ji své).
Nej­hor­ší to je u lidí, co mám ráda. Nesná­ším se za to, že mi vadí 🙁 Chci být s nimi a ne odchá­zet z míst­nos­ti, pro­to­že si někdo vez­me žvý­kač­ku :/ Nechci je pořád napo­mí­nat, při­pa­dám si pak, že jim vše zakazuju…
Nej­hor­ší je, že nevím proč? Jsem hroz­ně opti­mis­tic­ký a usmě­va­vý člo­věk, ale lidem při­pa­dám čas­to nála­do­vá, pro­to­že se rych­le naštvu a jsem ner­vóz­ní kvů­li všem těm zvukům..
Kli­du zdar! 🙂

Jonage · 2015-02-01 at 10:15

Doce­la mě v pra­ci sere cel­kem nevin­ná čin­nost mých kole­gů. Což ke kecá­ní, klá­bo­se­ní, vtip­ko­vá­ní. Je to urči­tě vel­ká legra­ce, účast­nit se toho. Ako­rát se potom nic neu­dě­lá, čímž prá­ce postrá­dá smy­sl. Tak­že potom slu­chát­ka, pře­jít to chech­tá­ní, atd. 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.