Po 11 letech, 5 měsí­cích a 9 dnech koneč­ně nebyd­lím s žád­ným spo­lubyd­lí­cím. Ať již na int­ru, kole­ji nebo stu­dent­ském bytě. Nedáv­no mi někdo ozná­mil (Ano, ozná­mil. Ne že by se zeptal.), že mi byd­le­ní s lid­mi bude chy­bět. Na to jsem odpo­vě­děl struč­ně: „Nebu­de.” Proč? Toto je sbír­ka zku­še­nos­tí za 11 let a 9 růz­ných uby­to­vá­ní. (Sbír­ka. Ne útok na něko­ho kon­krét­ní­ho a vzta­ho­vač­né­ho.) Když totiž byd­lí­te sám, tak:

 1. Vám nikdo nejí jíd­lo z led­ni­ce nebo spí­že. 

  tumblr_mc2guuytsv1ry6dwj

 2. Z led­ni­ce nemu­sí­te pra­vi­del­ně vyha­zo­vat shni­lé nebo něko­lik měsí­ců pro­šlé potraviny.
  Pro­to­že nikdo nevě­děl, čí jsou a tak se čeka­lo, až se někdo při­hlá­sí… asi. Už vám někdy vytek­la salá­to­vá okur­ka na nohu? Mně ano!
  Om nom nom

  Om nom nom

 3. Led­ni­ce není plná neroz­ba­le­ných trvan­li­vých potra­vin, kte­ré není potře­ba skla­do­vat v lednici.
  Nápo­vě­da: Pokud to není v chla­di­cím boxu v obcho­dě, nepat­ří to neroz­ba­le­né do led­ni­ce doma.
 4. Nádo­bí se nestě­hu­je na náhod­ná mís­ta v kuchy­ni nebo jin­de v bytě.
  (Pří­bo­ry a talíř, včet­ně mumi­fi­ko­va­ných zbyt­ků kuře­te v šuplí­ku, stru­ha­dlo a hrn­ky ve spí­ži apod.)
 5. Neni­čí se vám teflo­no­vé, ani jiné nádo­bí nevhod­ným zacházením.
 6. Nemá­te ohnu­tá prkén­ka a nesmr­dí vám hou­ba na nádo­bí, pro­to­že obo­je někdo nechal stát ve vodě ve dřezu.
 7. Ráno vás nikdo nebu­dí rych­lo­var­nou kon­vi­cí, míchá­ním čaje, ani uklí­ze­ním nádobí.
 8. Nesta­ne se vám, že ráno v čis­tých ponož­kách šláp­ne­te do lou­že vody v kou­pel­ně nebo kuchy­ni, kte­rá tam zaru­če­ně nemě­la co dělat.
  A pokud ano, máte vět­ší pro­blém, než mokrou ponožku.
 9. Už nikdy v kuchy­ni neo­če­ká­va­ně nešláp­ne­te do hro­mád­ky vaře­né rýže.
 10. Ve skří­ních není ukli­ze­né špi­na­vé nebo úpl­ně mok­ré nádobí.
  (Ve kte­rém ta voda začne po něko­li­ka dnech zapáchat.)
 11. Až na návštěvy nemu­sí­te po nikom cizím umý­vat nádobí.
 12. Vaši sou­se­di nevě­dí, jak vypa­da­jí vaše odpadky.
  Pro­to­že je nedá­vá­te za dve­ře a rov­nou je odnesete.
 13. Polo­vi­na spr­cho­vé­ho gelu nebo šam­pó­nu se sama neod­pa­ří v prů­bě­hu víken­du, kdy jste zrov­na pryč.
 14. Nezmi­zí vám ze dne na den zub­ní pas­ta (včet­ně tuby).
 15. Může­te si coko­liv pus­tit do rep­rá­ků – hud­bu, film, seri­ál, por­no, you­tu­be, … A niko­ho tím nerušíte.
 16. Může­te zpí­vat nahlas, tan­čit, cho­dit nahý, dokon­ce v libo­vol­né kom­bi­na­ci a bez ohle­du na talent.
  (Uzná­vám, na naho­tu není potře­ba moc talen­tu. A ani to není tak zají­ma­vé jak jsem si mys­lel že bude.)
 17. Inva­ze molů netr­vá přes půl roku.
 18. Nikdo ve vašem nej­bliž­ším oko­lí nechrá­pe, nekaš­le celou noc, nedatlí do klá­ves­ni­ce, nesna­ží se ukli­kat myš k smr­ti a nena­dá­vá do jed­né ráno nad onli­ne hrami.
 19. Na zácho­dě nemu­sí­te čichat cizí prdy.
 20. Ani jin­de po bytě nemu­sí­te čichat jiné cizí smrady.
  (Jako napří­klad pro­po­ce­né nebo zakou­ře­né oblečení.)
 21. Doma se nemu­sí­te bát, že vás někdo něčím nakazí.
 22. Necho­dí­te po bytě zha­sí­nat náhod­ně roz­sví­ce­ná světla.
  (Obvykle ta, kde je jed­na s posled­ních 60W žáro­vek mís­to úspor­né 5W LED žárovky.)
 23. Už se nikdy nemu­sí­te roz­či­lo­vat nad zapnu­tým tope­ním, když nikdo nebyl 3 dny doma. A žád­né boje o ter­mostat (pokud něja­ký máte).
 24. Jedi­ný bor­del, kte­rý musí­te uklí­zet, je váš vlastní.
 25. Pohov­ka neslou­ží jako věšák, šat­ní skříň a polič­ka pro 3 lidi.
 26. Když nemá­te nála­du, nemu­sí­te vůbec niko­ho vidět ani se s nikým bavit.
 27. Může­te si kdy­ko­liv a kde­ko­liv sed­nout a v kli­du si číst knihu.
 28. Nikdo ve ved­lej­ším poko­ji nesouloží.
 29. Nemu­sí­te se niko­ho ptát, jest­li u vás může někdo přespat.
 30. Nemu­sí­te řešit, že někdo ješ­tě neza­pla­til nájem na spo­leč­ný účet.
Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.