Z ulice

„Cre­e­pi­ness is pro­por­ti­o­nal to focal len­gth.“

Ten­to týden bylo „z uli­ce” téma­tem pro­jek­tu 52 – což v pod­sta­tě zna­me­ná street foto. Při pře­čte­ní názvu téma­tu jsem se zhro­zil, pro­to­že kro­mě nulo­vé zku­še­nos­ti s pou­lič­ní foto­gra­fií mě také zajis­té mělo čekat pru­ze­ní cizích lidí svým foto­a­pa­rá­tem. Naštěs­tí pro­ti stra­chu z kon­tak­tu s cizí­mi lid­mi půso­bi­la moje záli­ba ve výzvách a vystu­po­vá­ní z kom­fort­ní zóny. Nej­pr­ve byl ale nut­ný sběr infor­ma­cí.

Začal jsem pro­hlíd­kou alb foto­gra­fů, kte­ré pra­vi­del­ně sle­du­ji. Na téma street foto je mých nej­ob­lí­be­něj­ším foto­gra­fem Erwin Vindl. K jeho tvor­bě se při­blí­žím těž­ko, ale pro inspi­ra­ci dob­rý zdroj. Na Flic­kru jsem zjis­til, že fotí s Olym­pus E-M5. Jak jsem se poz­dě­ji doče­tl, tak je to napros­to ide­ál­ní stroj pro pou­lič­ní foto­gra­fii, pro­to­že je to malá, leh­ká a tichá bez­zr­ca­dlov­ka.

V hle­dá­ní infor­ma­cí jsem pokra­čo­val na Goo­gle, kde jsem hle­dal něco ve sty­lu „Street pho­to­gra­phy for total noobs”. Nej­ví­ce nápo­moc­né byly člán­ky od jaké­ho­si Eri­ca Kima, zejmé­na pak:

Pro dopl­ně­ní nápa­dů poté poslou­žil člá­nek A Cowards Gui­de to Street Pho­to­gra­phy (něco přes­ně pro mě!). Na zákla­dě zís­ka­ných zna­los­tí a mých osob­ních pre­fe­ren­cí jsem sesta­vil tako­vý seznam věcí, kte­rý­mi se řídit a na co se zamě­řo­vat:

  • Nefo­tit pou­ze čer­no­bí­le. (Jak podotkla moje foto­ka­ma­rád­ka Miri: „Já bych hlav­ně někdy ráda vidě­la i street fot­ky, kte­ré nejsou čer­no­bí­lý… To je pros­tě snad­něj­ší.”)
  • Hle­dat na uli­cích tyto věci: Kon­trast, emo­ce„spot the not” (něco, co vyční­vá z davu), zají­ma­vé detai­ly nebo auto­por­trét.
  • Nefo­tit s tele­ob­jek­ti­vem. (“Cre­e­pi­ness is pro­por­ti­o­nal to focal len­gth.”)
  • Nefo­tit přes okno pokud já jsem uvnitř (není mě vidět).
  • Nefo­tit klišé typu bez­do­mov­ci.
  • Vyzkou­šet fotit s hyper­fo­kál­ním ostře­ním.

Nasta­vil jsem tedy foťák na ISO 800 (posled­ní pou­ži­tel­né ISO na mém stro­ji), f/10 (cel­kem vyso­ká hloub­ka ost­ros­ti), 18mm ohnis­ko­vou vzdá­le­nost (36mm fullfra­me ekvi­va­lent) a režim nasta­vil na auto­ma­tic­kou dobu závěr­ky. Při těch­to nasta­ve­ních bych neměl kles­nout pod dopo­ru­čo­va­ných 1/250, kte­ré zaru­čí zamrz­lý pohyb lidí.

Focení v reálu

  • 18mm ohnis­ko­vá vzdá­le­nost zna­me­ná, že musí­te od člo­vě­ka stát asi tak 2 met­ry pokud fotí­te jenom jeho. To je už hod­ně blíz­ko!
  • Když někde psa­li, že foto­graf musí být doce­la hbi­tý, nedě­la­li si sran­du. Spous­ta sním­ků mi utek­la, pro­to­že jsem byl moc dale­ko a než jsem se roz­ho­dl, jest­li tam pobě­žím, byl moment pryč.
  • Celý týden jsem ven­ku cho­dil s foťá­kem v ruce. Občas jsem musel čelit otáz­kám typu: „Proč si bereš foťák s sebou na oběd? Ty nás budeš fotit?”
  • Oprav­du jsem oce­nil malé roz­mě­ry a níz­kou váhu mé zrca­dlov­ky. Neo­ce­nil jsem ale hluč­nost závěr­ky.

Fotografie

Nako­nec se mi vyfo­tit něja­ké dob­ré fot­ky s lid­mi moc neda­ři­lo. Bude to chtít víc tré­no­vat.

Sou­vi­se­jí­cí člán­ky / Rela­ted posts:

Zanechte komentář / Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *