Kruhy

Šest­nác­tý týden pro­jek­tu 52 byl ve zna­me­ní kru­hů. I ten­to­krát jsem se poku­sil o něco netra­dič­ní­ho a neo­če­ká­va­né­ho. Prv­ním nápa­dem byly gym­nastic­ké kru­hy. Ty se mi ale nepo­da­ři­lo nikde zachy­tit něja­kým zají­ma­vým způ­so­bem. Vzpo­mněl jsem si ale na star­ší foto­gra­fie své kama­rád­ky a foto­mo­del­ky Deni­sy Stra­ko­vé, na kte­rých měla na těle pro­mít­nu­té růz­né tva­ry a tex­tu­ry. Tak mě napadlo, že když mám doma pro­jek­tor, tak bych mohl také něco tako­vé­ho zku­sit. A zde jsou výsled­ky:

Foce­ní s pro­jek­to­rem není tak snad­né, jak to na prv­ní pohled vypa­dá. Pokud chce­te pro­mí­tat na celou posta­vu, obvyk­lý pro­jek­tor tak vel­ký obraz pro­mít­ne až tře­ba na vzdá­le­nos­ti 4–5 met­rů (zále­ží na pro­jek­to­ru i výš­ce cílo­vé posta­vy).

Chce­te-li obraz pou­ze na těle a ne i kolem něj, potře­bu­je­te buď něco, co to svět­lo pohl­tí (prav­dě­po­dob­ně něja­ká čer­ná mat­ná lát­ka) nebo být dost dale­ko od poza­dí a fotit na šik­mo. To bylo i moje řeše­ní, pro­to­že mís­to ate­li­é­ru jsem měl k dis­po­zi­ci pou­ze nor­mál­ní byt. Obraz jsem tedy pro­mí­tal přes celý obý­vák na dve­ře do kuchy­ně, do kte­rých jsem si stou­pl. Obraz pak dopa­dal na mě a na zad­ní stě­nu kuchy­ně, kte­rá už zábě­ru neby­la vidět.

Pro­blém byl ovšem ješ­tě se stě­nou kolem dve­ří, kte­rá byla v zábě­ru vidět a na kte­rou také dopa­dal obraz. To jsem vyře­šil ote­vře­ním obráz­ku v obra­zo­vém edi­to­ru a pře­kry­tím nechtě­ných oblas­tí čer­nou bar­vou. V mém pří­pa­dě poslou­žil Pho­to­shop pře­pnu­tý na celou obra­zov­ku a Poly­go­nal Las­so Tool. Jeli­kož je obraz z pro­jek­to­ru na stě­nách znač­ně zde­for­mo­va­ný, je lep­ší si pře­pnout zob­ra­ze­ní moni­to­rů do reži­mu zrca­dle­ní, kdy na obra­zov­ce vidí­te to samé co na pro­jek­to­ru.

Co se výbě­ru tex­tur týče, nej­lé­pe jsou vidět kon­trast­ní a vel­ké obraz­ce. Všech­no ostat­ní snad­no sply­ne v jed­nu barev­nou šmou­hu. Vel­mi záhy jsem také zjis­til, že je potře­ba, aby sub­jekt byl také svět­lý – nej­lé­pe bílý. Obvykle oble­če­ní snad­no pohl­cu­je svět­lo pro­jek­to­ru, kte­ré není zas tak sil­né, jak by se moh­lo zdát. Pro­to jsem nej­pr­ve zkou­šel fotit ve spod­ním prádle a poz­dě­ji i bez něj.

Nasta­ve­ní foto­a­pa­rá­tu najde­te v EXIF v gale­rii fotek Zanech­te oble­če­ní, nos­te svět­lo / F*ck clo­thes, wear light na Flic­kru.

Sou­vi­se­jí­cí člán­ky / Rela­ted posts:

Zanechte komentář / Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *