Vajíčko

V prů­bě­hu čtr­nác­té­ho týd­ne pro­jek­tu 52 bylo úko­lem nafo­tit téma „Vajíč­ko”. Moje foto­ka­ma­rád­ka Miri měla tref­nou poznám­ku, že vajíč­ko nemu­sí být nut­ně jenom od sle­pi­ce. Moh­lo by být klid­ně lid­ské a vyfo­ce­né elek­tro­no­vým mik­ro­sko­pem. Bohu­žel ani jeden z nás neměl k dis­po­zi­ci lid­ská vajíč­ka k nacpá­ní po mik­ro­skop, natož ten mik­ro­skop. Napadlo mě ale, že kavi­ár (rybí vajíč­ka) by mohl vypa­dat také zají­ma­vě.

V Tescu jsem tedy sehnal nej­lev­něj­ší čer­ve­ný kavi­ár za asi 30,- Kč. Doma jsem vzal kra­bi­ci bez víka, dal do ní žárov­ku, při­kryl vrch kra­bi­ce bílým papí­rem, skle­ně­nou deskou a na tu des­ku roz­lil asi půl lžič­ky kavi­á­ru roz­mí­cha­né­ho ve vodě (bez vody hod­ně lepí a moc dob­ře se s ním nema­ni­pu­lu­je). Kavi­ár to pěk­ně pro­svět­li­lo. Příš­tě bych ale mís­to kla­sic­ké žárov­ky buď pou­žil LED, kte­rá se tolik neza­hří­vá, nebo vět­ší kra­bi­ci. Sklo bylo na kon­ci foce­ní tak hor­ké, že se voda zača­la odpa­řo­vat a celá míst­nost smr­dě­la po rybách.

K foce­ní jsem pou­žil objek­tiv ZUIKO 40–150mm f/4,0–5,6 nasta­ve­ný na 40 mm. Objek­tiv jsem z těla foto­a­pa­rá­tu odmon­to­val, oto­čil a při­dr­žel zpět u těla foto­a­pa­rá­tu. Zís­kal jsem tak vel­mi impro­vi­zo­va­ný makro objek­tiv, kte­rý na tak­to sta­tic­kou scé­nu poslou­žil napros­to dosta­teč­ně. Bohu­žel oto­če­ním objek­ti­vu jsem vyřa­dil z pro­vo­zu veš­ke­rou komu­ni­ka­ci mezi objek­ti­vem a foto­a­pa­rá­tem. Ostře­ní jsem tedy musel pro­vá­dět při­bli­žo­vá­ním a odda­lo­vá­ním se od objek­tu. Hloub­ka ost­ros­ti byla v tom­to pří­pa­dě vel­mi níz­ká, tak­že to nebyl vůbec snad­ný úkol. Výsle­dek může­te vidět níže:

Sou­vi­se­jí­cí člán­ky / Rela­ted posts:

1 Komentářů / Comments

 1. Nevím, jest­li to jde i u olym­pu­sů, ale u cano­nů jde nasta­vit vyš­ší clo­na u „mak­roblb­nu­tí” takhle:

  1) nsa­ta­víš vyš­ší clo­nu
  2) zmáčk­neš tla­čít­ko pro náhled se clo­nou a držíš
  3) odmon­tu­ješ objek­tiv (clo­na zůsta­ne nasta­ve­ná)
  4) oto­číš a fotíš makro

  Jen je na to pak potře­ba hod­ně svět­la, pro­to­že kvů­li vol­né­mu pohy­bu objek­ti­vu je potře­ba krát­ký čas.

Zanechte komentář / Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *