Za soumraku

Téma­tem pat­nác­té­ho týd­ne pro­jek­tu 52 bylo „Za sou­mra­ku”. Pod­le wiki­pe­die je sou­mrak pře­chod mezi dnem a nocí; doba po zápa­du nebo před výcho­dem Slun­ce. Jeli­kož jsem spí­še noč­ní sova než ran­ní ptá­če, vybral jsem si k foce­ní pře­chod mezi dnem a nocí. Chtěl jsem nafo­tit něja­ké hez­ky čer­ve­né mra­ky. Bohu­žel si ale poča­sí naplá­no­vat nelze a tak v době foce­ní byla oblo­ha téměř bez mra­ků.

Prv­ním nápa­dem bylo fotit měs­to po zápa­du slun­ce. V Brně jsem se o to pokou­šel v Deni­so­vých sadech, odkud je krás­ný výhled na měs­to. Bohu­žel jsem zjis­til, že v tom výhle­du se vysky­tu­je něko­lik vel­mi sil­ných reflek­to­rů, kte­ré by fot­ku při dlou­hé expo­zi­ci zmr­ši­ly.

Dru­hým nápa­dem bylo vyfo­tit silu­e­ty na hori­zon­tu. K tomu mi dob­ře poslou­žil tele­ob­jek­tiv ZUIKO 40–150mm f/4,0–5,6, nasta­ve­ný na 150 mm. Klid­ně bych ale uví­tal i vět­ší ohnis­ko­vou vzdá­le­nost, pro­to­že foto­gra­fie jsem musel i tak oříz­nout. Výho­dou foce­ní silu­et bylo, že jsem si vysta­čil s rela­tiv­ně níz­kým ISO 200, bez nut­nos­ti pou­ží­vat sta­tiv. Abych zís­kal oprav­du pou­ze kon­trast­ní silu­e­ty, tak jsem u foto­gra­fií v Ado­be Ligh­tro­om nasta­vil High­li­ghts ≈ +100, Sha­dows ≈ -100, Whi­tes ≈ +50 a Blacks ≈ -60. Výsled­kem jsou prv­ní dvě foto­gra­fie v gale­rii.

Jedi­ný­mi „mra­ky” na oblo­ze byly kon­den­zač­ní pásy leta­del. V jed­nu chví­li byly hez­ky osvět­le­né slun­cem. Po nasta­ve­ní High­li­ghts ≈ +60, Whi­tes ≈ +40 a Blacks ≈ -30 vznik­la tře­tí foto­gra­fie v gale­rii.

Posled­ním objek­tem mého zájmu byl neda­leký strom. Jed­nou z věcí co mi na mém foto­a­pa­rá­tu vadí je níz­ký dyna­mic­ký roz­sah. V tom­to pří­pa­dě jsem ho ale s úspě­chem vyu­žil pro zís­ká­ní čer­ných vět­ví stro­mu a barev­né oblo­hy. I tak jsem ale při úpra­vách zís­kal doda­teč­ný kon­trast nasta­ve­ním Sha­dows ≈ -100. Výsled­kem jsou posled­ní dvě foto­gra­fie v gale­rii. Při­po­mí­na­jí mi sním­ky del­ty řek z vesmí­ru (na kte­rých by však byl lesk tam, kde zde je strom).

Sou­vi­se­jí­cí člán­ky / Rela­ted posts:

Zanechte komentář / Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *