Co je TED a TEDx?

Před měsí­cem jsem se jako poslu­chač zúčast­nil kon­fe­ren­ce TEDx Brno v diva­dle Redu­ta. Ač jsem váš­ni­vý pří­z­niv­ce před­ná­šek TED, na živo to měla být pre­mi­é­ra. Tak­že ješ­tě než jsem se vydal na ces­tu, sdí­lel jsem své nad­še­ní se svým oko­lím. K mému vel­ké­mu pře­kva­pe­ní, napros­tá vět­ši­na lidí o webu ted.com nebo slov­ní spo­je­ní „TED talks” v živo­tě nesly­še­la! Okruh mých zná­mých sice není moc dob­rý repre­zen­ta­tiv­ní vzo­rek pro zjiš­ťo­vá­ní, jaké je pově­do­mí o kon­fe­ren­cích TED. I tak jsem se ale roz­ho­dl udě­lat výběr mých 10 nej­ob­lí­be­něj­ších před­ná­šek a uká­zat tak, o čem TED je. Pokud to při­ve­de ale­spoň jed­no­ho člo­vě­ka k jejich ale­spoň občas­né­mu sle­do­vá­ní, budu to pova­žo­vat za úspěch :).

O čem je TED nebo TEDx?

Vypůj­čím si slo­va pří­mo z ofi­ci­ál­ní­ho zdro­je (ang­lic­ký ori­gi­nál si může­te pře­číst zde):

TED je nezisko­vá orga­ni­za­ce, kte­rá si kla­de na cíl šířit myš­len­ky, obvykle for­mou krát­kých a pře­svěd­či­vých před­ná­šek (trva­jí­cích 3–18 minut). TED začal v roce 1984 jako kon­fe­ren­ce snoubí­cí tech­no­lo­gie, zába­vu a design. Dnes tyto kon­fe­ren­ce pokrý­va­jí téměř všech­na téma­ta. Od vědy, přes pod­ni­ká­ní, po glo­bál­ní pro­blémy — ve více než 100 jazy­cích. Mezi­tím nezá­vis­le orga­ni­zo­va­ná setká­ní TEDx pomá­ha­jí sdí­let myš­len­ky v komu­ni­tách po celém svě­tě.

10 nejoblíbenějších TEDových přednášek:

Samo­zřej­mě bych rád, aby kaž­dý viděl všech 10. Pokud bych ale měl vybrat jed­nu, tak roz­hod­ně tu prv­ní. Pro­to­že mám pocit, že se týká hod­ně lidí a je vel­mi aktu­ál­ní. Všech­ny před­náš­ky mají titul­ky, kro­mě 4 a 5 dokon­ce i čes­ké (pokud ale pře­ži­je­te slo­ven­ské, tak i ze 4 a 5 bude­te něco mít).

1) Meg Jay: Why 30 is not the new 20 (Proč 30 není nových 20)

2) Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story (Nebezpečí jediného příběhu)

3) Amy Cuddy: Your body language shapes who you are (Vaše řeč těla určuje, kdo jste)

4) Morgana Bailey: The danger of hiding who you are (Nebezpečí skrývání toho, kým jste)

5) Kelly McGonigal: How to make stress your friend (Jak mít stres za kamaráda)

6) Michael Shermer: Why people believe weird things (Proč lidé věří divným věcem)

7) James Randi: Homeopathy, quackery and fraud (Homeopatie, šarlatánství a podvod)

8) Dan Gilbert: The surprising science of happiness (Překvapivá věda stojící za štěstím)

9) Philip Zimbardo: The psychology of evil (Psychologie zla)

10) Ze Frank: Are you human? (Jste člověk?)

Kam dále

Dosta­li jste se až sem? Gra­tu­lu­ji. Zají­ma­vé by moh­ly být i sezna­my videí „11 TEDo­vých před­ná­šek, kte­ré musí­te vidět” (11 must-see TED Talks) nebo „Nej­po­pu­lár­něj­ší TEDo­vé před­náš­ky” (The most popu­lar TED talks of all time). Máte jiné oblí­be­né TEDo­vé před­náš­ky, o kte­ré by ostat­ní nemě­li při­jít? Zanech­te odkaz v komen­tá­řích :).

Sou­vi­se­jí­cí člán­ky / Rela­ted posts:

Zanechte komentář / Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *