S foto­gra­fií jsem začal někdy úno­ru 2013. Hlav­ním důvo­dem bylo, že jsem postrá­dal mate­ri­á­ly na mé oblí­be­né foto­mon­tá­že. Rodin­ný kom­pakt s věč­ně vybi­tý­mi bate­ri­e­mi nebo můj tele­fon bohu­žel nedě­la­ly vůbec pěk­né foto­gra­fie. I když jsem nikdy pořád­ně nefo­til, měl jsem něko­lik kom­pak­tů v ruce a mož­nos­ti jejich nasta­ve­ní pro mě neby­ly dosta­teč­né (žád­ná mož­nost nasta­ve­ní doby závěr­ky, vesta­vě­ný blesk, níz­ká cit­li­vost na svět­lo, zoom co je dob­rý ako­rát tak na ješ­tě vět­ší prz­ně­ní fotek atd.).

Technika

Mým prv­ním foto­a­pa­rá­tem byla digi­tál­ní zrca­dlov­ka (DSLR) Olym­pus E-410. Dostal jsem nabíd­ku na její kou­pi z dru­hé ruky za 5000,-. V té době měla nafo­ce­no oko­lo 10k foto­gra­fií, jako pří­slu­šen­ství byly dva seto­vé objek­ti­vy ZUIKO 14–42mm f/3,5–5,6ZUIKO 40–150mm f/4,0–5,6, braš­na, náhrad­ní CF kar­ta a pola­ri­zač­ní fil­tr. Jeli­kož jsem v té době věděl hou­by, jaký foto­a­pa­rát by pro mě byl vhod­ný, tak jsem jej kou­pil. Dnes s odstu­pem času musím říct, že na nau­če­ní to urči­tě nebyl špat­ná vol­ba. Foto­gra­fii, za kte­rou se nemu­sím vylo­že­ně sty­dět, s ním ale vyfo­tím maxi­mál­ně za zamra­če­né­ho dne ven­ku. O něja­ké výraz­ně níz­ké hloub­ce ost­ros­ti, pří­pad­ně foce­ní za hor­ších nebo špat­ných svě­tel­ných pod­mí­nek si ale můžu nechat jenom zdát. A jeli­kož nemá cenu do tako­vé­ho stro­je již inves­to­vat, tak postup­ně šet­řím na nový.

Rád bych si poří­dil Canon EOS 5D MARK III. Bohu­žel se mi ale nikde nevá­lí zby­teč­ných 150 tisíc na tělo a objek­ti­vy a pro foto­gra­fii jako hob­by je to mož­ná i over­kill. Tak­že se budu muset spo­ko­jit s  Canon EOS 6D, prav­dě­po­dob­ně z dru­hé ruky.

Začátky

Moje prv­ní kro­ky s DSLR byly kata­stro­fál­ní. Prv­ním straš­ným zjiš­tě­ním bylo, že na pěk­né foto­gra­fie nesta­čí mít dra­hý foťák (já navíc ani neměl dra­hý foťák). Musel jsem tedy nastu­do­vat hod­ně o kom­po­zi­ci, prá­ci se svět­lem. Nej­vět­ším pomoc­ní­kem mi asi byly seri­á­ly o foto­gra­fo­vá­ní na fotoroman.cz. Někte­ré infor­ma­ce jsem poté dostu­do­val z fotografovani.cz. Samo­zřej­mě se nepo­va­žu­ji na exper­ta na foce­ní po pře­čte­ní něko­li­ka desí­tek člán­ku o foce­ní. Mám ale něja­ký základ­ní pře­hled o tom, jak nefo­tit úpl­ně hroz­ně. A pokud vyfo­tím špat­nou fot­ku, obvykle vím proč a co na ní zlep­šit (čas­to je odpo­vě­dí „foto­tech­ni­ku”).

Ovlá­dá­ní samot­né zrca­dlov­ky pro mě bylo nao­pak až pře­kva­pi­vě snad­ném. Nevím, jest­li má Olym­pus tak dob­ré manu­á­ly nebo jsem se pros­tě naro­dil s darem ovlá­dat DSLR. Dovo­lím si ale říct, že vím kdy a na co pou­žít vět­ši­nu nasta­ve­ní. Tak­že z toho stro­je vytáh­nu maxi­mum jeho poten­ci­á­lu. Což bohu­žel u E-410 není moc.

Inspirace

Při své tvor­bě se nechá­vám inspi­ro­vat něko­li­ka více či (spí­še) méně zná­mý­mi auto­ry:

Francesca Woodman

Fran­ce­s­ca Wood­man (Wiki­pe­dia, Goo­gle images)
Na její tvor­bě mě zau­ja­lo, že vel­kou část tvo­ří auto­por­trét, ačko­liv muse­la pou­ží­vat drá­to­vou spoušť na dál­ku a kino­film. Inspi­ra­tiv­ní pro mě byla depre­siv­ní nála­da sním­ků, čas­to zakry­tý obli­čej, ponur­né pro­stře­dí a čás­teč­ná nebo úpl­ná naho­ta.

Unknown

Bai­ron Rive­ra (Flic­kr)
Jeho tvor­ba čas­to při­po­mí­ná moje sny (kte­ré by bylo urči­tě zají­ma­vé foto­gra­fic­ky ztvár­nit).

Lau­ra Wil­li­ams (Flic­kr)
Mla­dá sleč­na se skvě­lý­mi nápa­dy a obrov­ským talen­tem.

Paperman

Ale­xan­dr Tik­ki (Flic­kr)
Vel­mi kre­a­tiv­ní foto­ma­ni­pu­la­ce.

As I Am

Sarah R. Blo­om (Flic­kr)
Z její tvor­by vel­mi obdi­vu­ji zejmé­na kolek­ci Dis­car­ded, kte­rá v sobě kom­bi­nu­je ponu­rost opuš­tě­ných objek­tů a auto­por­trét.

she

Erwin Vindl (Flic­kr)
Úžas­ný street foto­graf.

NO

Mela­nia Bre­s­cia (Flic­kr)
Co foto­gra­fie, to per­la. Obdi­vu­ji kaž­dou za napad i zpra­co­vá­ní.

Vlastní tvorba

Vlast­ní tvor­bu zve­řej­ňu­ji pro­střed­nic­tvím sítě Flic­kr, kde mám k dis­po­zi­ci téměř neo­me­ze­ný pro­stor a záro­veň neko­neč­né množ­ství inspi­ra­ce od spous­ty kre­a­tiv­ních foto­gra­fů a uměl­ců. Dále se více či méně zapo­ju­ji do dění v růz­ných sku­pi­nách na Face­boo­ku, z nichž za zmí­ně­ní sto­jí zejmé­na Foto­pro­jekt 52výtvar­ná foto­gra­fie (fine-art pho­to). V tom­to tex­tu jsem se roz­ho­dl oddě­lit foto­gra­fii a své prá­ce v Ado­be Pho­to­shop (PS). Důvo­dy jsou dva. Prv­ním je fakt, že v PS čas­to udě­lám z jed­né až desí­tek foto­gra­fií něco, co původ­ní foto­gra­fie sotva při­po­mí­ná (a tedy není ani tak ukáz­kou mojí foto­gra­fic­ké prá­ce). Dru­hým důvo­dem je, že občas nepo­u­ží­vám své vlast­ní foto­gra­fie a v tom pří­pa­dě už vůbec nemůžu tako­vou tvor­bu ozna­čo­vat ter­mí­nem „foto­gra­fie”.

Zde jsou tedy někte­ré ukáz­ky z mojí aktu­ál­ní tvor­by, kte­rou bych ozna­čil za foto­gra­fic­kou:

Zanechte komentář / Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *