Foto­graf: Moji foto­gra­fic­kou tvor­bu může­te sle­do­vat na Flic­kru. Nové foto­gra­fie také pra­vi­del­ně zve­řej­ňu­ji veřej­ně na Face­boo­ku. Goo­gle+ a Twit­ter zde uvá­dím pou­ze pro pří­pad, že bych se někdy v budouc­nu urá­čil je pou­ží­vat.

Pro­gra­má­tor: Někte­ré pro­gra­má­tor­ské pro­jek­ty, kte­ré by moh­ly něko­mu poslou­žit uve­řej­ňu­ji na Bit­Bucke­tu.

Komen­tu­jí­cí: Občas mám i svůj názor, kte­rý vyja­dřu­ji buď pro­střed­nic­tvím Good­reads (kni­hy) nebo Four­squa­re (mís­ta).

Ostat­ní: Pro­fes­ní živo­to­pis najde­te jako můj pro­fil na Lin­ke­din a samo­zřej­mě nesmí chy­bět E-mail.

Facebook

Google

Twitter

E-Mail

LinkedIn

Flickr

Goodreads

Foursquare

Bitbucket

Zanechte komentář / Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *