Aktu­ál­ní tvor­bu najde­te na kon­ci člán­ku.

Na roz­díl od foto­gra­fo­vá­ní, pra­cím v pro­gra­mu Ado­be Pho­to­shop se věnu­ji již někdy od roku 2005. Moje prv­ní prá­ce, kte­rou jsem se roz­ho­dl si pone­chat je z 14. 1. 2006. Hlav­ní důvo­dem byl asi tlak oko­lí. V té době jsem cho­dil na střed­ní ško­lu, obor Elek­tro­nic­ké počí­ta­čo­vé sys­témy. Tří­da byla slo­že­ná jenom z klu­ků a naše stu­di­um se týka­lo z vel­ké čás­ti počí­ta­čů. Tak­že bylo jenom otáz­kou času, kdy někdo obje­ví věc jako Pho­to­shop a začne vytvá­řet komic­ké foto­mon­tá­že svých spo­lu­žá­ků a uči­te­lů. A ani já nemohl zůstat poza­du.

První práce

Moje začát­ky zahr­no­va­ly mon­to­vá­ní hlav a obli­čejů lidí na cizí těla, vytvá­ře­ní těles­ných dispro­por­cí pomo­cí Liqui­fy tool, poku­sy o „dark art” (všech­ny neú­spěš­né) a úpra­vy názvů růz­ných věcí na něco humor­něj­ší­ho. Pro poba­ve­ní při­dá­vám malou gale­rii mých prv­ních poku­sů. (Doda­teč­ně se omlou­vám svým kama­rá­dům Tomo­vi, Mon­če, Ton­do­vi, Gab­če a něko­lik dal­ším, za zne­tvo­ře­ní jejich fotek. Asi jsem v tu dobu neměl po ruce niko­ho jiné­ho.)

Uvě­ři­tel­nost
0%

Někdy oko­lo polo­vi­ny roku 2008 moje prá­ce začí­na­jí být už tro­chu reál­něj­ší. Zlep­šil jsem se ve vytvá­ře­ní výbě­rů, mas­ko­vá­ní a sla­ďo­vá­ní barev­ných tónu z růz­ných foto­gra­fií. Také si začí­nám uvě­do­mo­vat, že pra­co­vat s foto­gra­fie­mi veli­kos­ti 800 x 600 px není úpl­ně ide­ál­ní:

Vysoká škola

Pře­chod na vyso­kou ško­lu měl vel­ký vliv na moji tvor­bu. Sice jsem obo­ro­vě zůstal věr­ný IT, stej­ně tak jsem ale zůstal věr­ný i Pho­to­sho­pu. Na vyso­ké se roz­ho­dl trend memů a ani mě to nemi­nu­lo. Moje tvor­ba kles­la na reál­nos­ti z důvo­du nut­nos­ti rych­le vyob­ra­zit něja­kou vtip­nou myš­len­ku (což je ostat­ně jed­na z na prv­ní pohled zřej­mých věcí na memech). Za tuto zka­že­nost vdě­čím zejmé­na své­mu kama­rá­do­vi Pav­lo­vi Janeč­ko­vi, kte­rý mě při­ve­dl na strán­ky typu collegehumor.com, 9gag.com (na kte­rém jsem měl dokon­ce jeden čas leh­kou závis­lost a od té doby jej mám v pro­hlí­že­či zablo­ko­va­ný), videa typu Salad Fin­gers a weby jako Necy­klo­pe­die a stro­jo­vé pře­kla­dy Nava­jo. Všech­ny tyto věci ale při­spě­ly k mojí kre­a­ti­vi­tě. Zde jsou něja­ké ukáz­ky výtvo­rů z toho obdo­bí:

„Že abych pře­de­šel …“

… zby­teč­ným úva­hám o důvo­du výsky­tu urči­tých osob z vede­ní vyso­ké ško­ly v mých foto­mon­tá­žích – jejich uve­de­ní je pou­ze z důvo­du podob­nos­tí jejich jmé­na, pří­pad­ně vizu­ál­ní podo­by s ori­gi­nál­ní posta­vou, na kte­rou foto­mon­táž nará­ží.

Ing. Race, Ing. Days, EBEC

Kaž­dý rok jsem se s par­tou spo­lu­žá­ků pra­vi­del­ně účast­nil sou­tě­že EBEC (dří­ve zná­me jako Ing. Race a jeden roč­ník jako Ing. Days). Sou­čás­tí kva­li­fi­kač­ní­ho kola této sou­tě­že byla vždy i týmo­vá foto­gra­fie, kte­rou bylo nut­né během nece­lých 24h vytvo­řit a kte­ré jsem se vždy s rados­tí ujal 1Bre­ak­fast Ham and Eggs from Nick Coffer’s ‘My Dad­dy Cooks’ book” by Reci­pe Shed. Hod­no­ce­na byla vždy vel­mi klad­ně (i když ne vždy jsem byl s výsled­kem spo­ko­je­ný):

 

Zají­ma­vos­ti:

  • Na prv­ní týmo­vé foto z roku 2009 se nemohl nikdo dosta­vit. Všech­ny oso­by jsou tedy z fotek z hos­po­dy (Izi, ten vza­du vle­vo původ­ně držel v ruce tágo a hrál kuleč­ník).
  • Nádo­ba, ze kte­ré tryská oheň, měla ve sku­teč­nos­ti veli­kost dla­ně.
  • Na fot­ce z roku 2010 neměl nikdo čer­né brý­le.
  • Tým se kaž­dý rok jme­no­val L33T T34M (eli­te team) a pořa­da­te­lům trva­lo 3 roč­ní­ky, než se nau­či­li jeho název nečíst jako El tři tři Té – Té tři čty­ři Em :D.

 Pozdější práce

U poz­děj­ších pra­cí z kon­ce vyso­ké ško­ly je již (dou­fám) vidět jis­tý pokrok. Tak­že si snad člo­věk obvykle neřek­ne „to vypa­dá jak špat­ný Pho­to­shop”. Jed­ním z tako­vých výtvo­rů je „mini-série” je mecha­nic­ké ovo­ce. Zdro­je: Hroz­no­vé víno2Thomp­son seed­less gra­pes” by goo­gle image search, Ostru­ži­na3Blac­kber­ry fru­it” by Amada44 is licen­sed under CC BY 3.0.

Z vlastní fotografie

Poří­ze­ní vlast­ní­ho foto­a­pa­rá­tu v roce 2013 mi umož­ni­lo vytvá­řet si vlast­ní pod­kla­dy pro foto­mon­tá­že. Obvykle totiž na inter­ne­tu nena­jde­te čás­ti těla a před­mě­ty vyfo­ce­né ze správ­né­ho úhlu nebo v potřeb­né veli­kos­ti. To je napří­klad pří­pad foto­mon­tá­že „Měsíc blou­dil buší, jedl motý­ly a mlže”, reak­ce na dvoj­smy­sl­nost titul­ku člán­ku na por­tá­lu novinky.cz, kde jsem si čás­ti těla musel vyfo­tit sám (ano, vypa­dá to oprav­du směš­ně, když si fotí­te jenom holé ruce). Zdro­je: Sli­mák4So Majes­tic” by inte­jens, Motýl5Divi­ne But­ter­fly Pen­dants by DebrasDi­vi­ne­De­signs” by .

Dal­ší ukáz­ky tvor­by:

   [ + ]

Zanechte komentář / Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *