Hledání práce v Anglii, životopis v angličtině, pohovory

Hledání práce v Anglii, životopis v angličtině, pohovory

Hle­dá­ní prá­ce v Ang­lii má svá úska­lí. Ten­to člá­nek popi­su­je hle­dá­ním dlou­ho­do­bé­ho zaměst­ná­ní na plný úva­zek v oblas­ti IT, na co si dát pozor při psa­ní živo­to­pi­su v ang­lič­ti­ně a jak se při­pra­vit na poho­vo­ry. Hle­dá­ní bri­gád, pra­cí na čás­teč­ný úva­zek, na doho­du nebo con­tract může pro­bí­hat jinak. Budu rád, když se o roz­dí­ly podě­lí­te s ostat­ní­mi na kon­ci strán­ky v komen­tá­řích :).

(more…)
Práce ve velké británii featured image

Práce v Anglii: Co zařídit před odjezdem

Prá­ce v Ang­lii, respek­ti­ve ve Vel­ké Bri­tá­nii, je pro spous­tu Čechů stá­le atrak­tiv­ní. V násle­du­jí­cí sérii člán­ků pro­to popi­su­ji, jak se mi zde poved­lo zís­kat prá­ci a byd­le­ní. Všech­ny infor­ma­ce pochá­ze­jí z mé osob­ní zku­še­nos­ti ze stě­ho­vá­ní se za pra­cí do Bris­to­lu s pří­te­lem. Pro jed­not­liv­ce, vět­ší sku­pi­ny, jiná měs­ta nebo jiné obo­ry prá­ce budou zku­še­nos­ti prav­dě­po­dob­ně jiné. Jaké­ko­liv dal­ší poznatky tedy uví­tám na kon­ci strán­ky v komen­tá­řích :).

(more…)