Ten­to člá­nek nava­zu­je na sérii člán­ků o hle­dá­ní prá­ce a uby­to­vá­ní v Ang­lii. Pokud jste se odstě­ho­va­li do cizí­ho stá­tu, mož­ná se také jako já potý­ká­te s pro­blé­mem, jak zůstat v kon­tak­tu s přá­te­li a rodi­nou. Jak říká čes­ké pří­slo­ví: „Sejde z očí, sejde z mysli.”

Problém

Pokud jste byli zvyklí vídat se s kama­rá­dy nebo rodi­nou pra­vi­del­ně osob­ně, neby­lo asi nut­né se nijak sta­rat o pra­vi­del­ný kon­takt. Někdo si even­tu­ál­ně vzpo­mněl a vidě­li jste se. Když vás ale naje­dou dělí pár sto­vek nebo i tisí­co­vek kilo­me­t­rů, tako­vý kon­takt už není možný.

Prav­dě­po­dob­ně jste to také zaži­li. Pře­stě­hu­je­te se, musí­te řešit spous­tu pro­blém a na nic jiné­ho nemá­te pomyš­le­ní. A najed­nou je to měsíc, co jste se neo­zva­li člo­vě­ku, ze kte­rým jste byli v kon­tak­tu kaž­dý týden. A mož­ná ne jed­no­mu. A mož­ná to neby­lo popr­vé. A někte­ří kama­rá­di vám to dají pěk­ně sežrat.

Jak zůstat v kontaktu

Už jsem sly­šel názor „Kdy­bych pro něj/ni byl důle­ži­tý, ozva­li by se prv­ní.” To je výmlu­va. Stej­ně tak to pla­tí i obrá­ce­ně. Kdy­by pro vás ten člo­věk byl důle­ži­tý, ozve­te se prv­ní. Když ale nejste kon­tak­tu pra­vi­del­ně vysta­ve­ni, je dale­ko snad­něj­ší zapo­me­nout. Co tedy s tím?

Kalendář

Prv­ní, po čem asi vět­ši­na lidí sáh­ne je kalen­dář. Goo­gle kalen­dář, papí­ro­vý diář, měsíč­ní kalen­dář na stě­ně, … Ani jeden z nich není dob­rá volba.

Elek­tro­nic­ký kalen­dář umož­ňu­je pra­vi­del­né opa­ko­vá­ní udá­los­ti. Ale asi nechce­te, aby si vaše babič­ka všimla, že jí volá­te kaž­dý tře­tí den v měsí­ci nebo vaše nej­lep­ší kama­rád­ka, že si „vzpo­me­ne­te” kaž­dé úte­rý v 6 večer. Toto hro­zí obzvláš­tě u onli­ne komu­ni­ka­ce, kde člo­věk vidí před­cho­zí zprá­vu, včet­ně data a času poslá­ní. A co si bude­me nalhá­vat, kaž­dý si při­pa­dá lépe, když má pocit, že si na něj vzpo­mněl člo­věk, a ne noti­fi­ka­ce v mobi­lu. Navíc, lid­ský mozek je vel­mi efek­tiv­ní v nalé­zá­ní vzo­rů((http://bigthink.com/endless-innovation/humans-are-the-worlds-best-pattern-recognition-machines-but-for-how-long)).

Při pou­ži­tí kalen­dá­ře vás také nic nedo­nu­tí se oprav­du ozvat. Je dost vel­ká šan­ce, že když zrov­na v tu chví­li nebu­de­te mít čas, udá­lost odlo­ží­te a pak si už nevzpomenete.

Úkolníček

Podob­né řeše­ní jako kalen­dář. Exis­tu­je spous­ta pro­gra­mů pro sprá­vu úko­lů a jejich při­po­mí­ná­ní. U toho­to typu pro­gra­mů již může být těž­ší na kon­takt zapo­me­nout. Tyto apli­ka­ce již s odklá­dá­ním úko­lů počí­ta­jí a urči­tě se dají najít vel­mi vlez­lé, kte­ré se budou při­po­mí­nat opa­ko­va­ně a agresivně.

Pro­blém umě­lé­ho kon­tak­tu ale stá­le zůstá­vá. Pořád může­te mít opa­ko­va­ný úkol pou­ze s fix­ní dobou opa­ko­vá­ní, což není ideální.

Specializovaná aplikace

S pří­te­lem jsme měli oba stej­ný pro­blém. A jako správ­ní pro­gra­má­to­ři jsme se roz­hod­li ho vyře­šit po svém. Pro­to jsme vytvo­ři­li apli­ka­ci, kte­ré řeší oba výše zmí­ně­né pro­blémy. Apli­ka­ce se jme­nu­je pří­hod­ně Sta­y­In­Touch a je aktu­ál­ně dostup­ná pou­ze pro mobil­ní tele­fo­ny se sys­té­mem Andro­id (pro­to­že tako­vá zaří­ze­ní oba vlastníme).

 

 

Nechtě­li jsme repli­ko­vat to, co už sys­tém umí. Kon­tak­ty je tedy mož­né impor­to­vat a pro­po­jit s kon­tak­ty v tele­fo­nu. Foto­gra­fii lze však upra­vit. Také apli­ka­ce sama o sobě neu­mož­ňu­je žád­né pro­ve­de­ní kon­tak­tu. Mís­to toho vám nabíd­ne seznam exis­tu­jí­cích apli­ka­cí ve vašem tele­fo­nu. Apli­ka­ce slou­ží hlav­ně k jed­no­mu úče­lu – při­po­mí­ná­ní kontaktu.

Snad­no odha­li­tel­nou umě­lost kon­tak­tu řeší pomo­cí tzv. „fuz­zy upo­mí­nek”. Kro­mě kla­sic­ké­ho inter­va­lu při­po­mí­ná­ní lze také nasta­vit náhod­nost. Může­te tedy snad­no udě­lat upo­mín­ku „jed­nou měsíč­ně, ± 1 týden”. Aby ta náho­da ale neby­la úpl­ně nekon­t­ro­lo­va­ná, lze ome­zit upo­mí­ná­ní na urči­té dny v týd­nu (napří­klad jenom pra­cov­ní dny).

Donu­co­vá­ní ke kon­tak­tu je voli­tel­né a vel­mi jed­no­du­ché – pomo­cí per­ma­nent­ních noti­fi­ka­cí. Když se vám zob­ra­zí upo­mín­ka, že máte něko­ho kon­tak­to­vat, bude zob­ra­ze­ná, dokud ten kon­takt nepro­ve­de­te. Nebu­de již nijak otra­vo­vat. Ale bude­te ji mít neu­stá­le na očích. A když restar­tu­je­te tele­fon, obje­ví se znovu.

Jako bonus navíc apli­ka­ce umož­ňu­je napsat poznám­ku o kon­tak­tu, tak­že si po měsí­ci nemu­sí­te zdlou­ha­vě vzpo­mí­nat, jaký film vám to kama­rád­ka dopo­ru­čo­va­la a že jste jí chtě­li říct jak se vám líbil. Jed­no­du­še si to pozna­me­ná­te hned po zavo­lá­ní a příš­tě se pře­dem podíváte.

Naši apli­ka­ci Sta­y­In­Touch najde­te na Goo­gle Play Sto­re.

Závěr

Pou­ží­vá­ním naší apli­ka­ce Sta­y­In­Touch jsem zjis­til jed­nu zají­ma­vou sku­teč­nost. Po něko­li­ka měsí­cích pou­ží­vá­ní ji již sko­ro nepo­tře­bu­ji. Vytvo­řil jsem si návyk pra­vi­del­ně urči­té lidi kon­tak­to­vat i bez osob­ní­ho setká­ní. A co víc, také jsem ten­to návyk vytvo­řil někte­rým lidem zpětně.

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.