Programming, Photography, Guides, Thoughts

Tag: návody

  • Stěhování do zahraničí: Jak zůstat v kontaktu

    Stěhování do zahraničí: Jak zůstat v kontaktu

    Ten­to člá­nek nava­zu­je na sérii člán­ků o hle­dá­ní prá­ce a uby­to­vá­ní v Ang­lii. Pokud jste se odstě­ho­va­li do cizí­ho stá­tu, mož­ná se také jako já potý­ká­te s pro­blé­mem, jak zůstat v kon­tak­tu s přá­te­li a rodi­nou. Jak říká čes­ké pří­slo­ví: „Sejde z očí, sejde z mysli.”

  • Jak opravit napájecí adaptér notebooku

    Jak opravit napájecí adaptér notebooku

    Jak opra­vit napá­je­cí adap­tér note­boo­ku, pokud se vám u něj roz­bil kabel? Vzhle­dem k tomu, že celý napá­je­cí adap­tér obvykle vypa­dá jako sou­vis­lý blok, bez šrou­bů a bez mož­nos­ti jej otevřít, zdá se jako jedi­nou mož­nos­tí opra­vy kou­pě nové­ho. Dlou­ho jsem pře­mýš­lel, jak se do adap­té­ru dostat. Pře­ce jen, nějak jej muse­li slo­žit, tak musí…