jak opravit napájecí adaptér

Jak opravit napájecí adaptér notebooku

Jak opra­vit napá­je­cí adap­tér note­boo­ku, pokud se vám u něj roz­bil kabel? Vzhle­dem k tomu, že celý napá­je­cí adap­tér obvykle vypa­dá jako sou­vis­lý blok, bez šrou­bů a bez mož­nos­ti jej otevřít, zdá se jako jedi­nou mož­nos­tí opra­vy kou­pě nové­ho. Dlou­ho jsem pře­mýš­lel, jak se do adap­té­ru dostat. Pře­ce jen, nějak jej muse­li slo­žit, tak musí jít i nějak otevřít. Nedáv­no jsem dostal k dis­po­zi­ci jeden tak roz­bi­tý, že jsem jej už nemohl zka­zit víc. Tak jsem se poku­sil o násil­né ote­vře­ní. Výsle­dek? Úspěš­ná opra­va a fun­gu­jí­cí adap­tér. Demon­stra­ce opra­vy byla pro­ve­de­na na napá­je­cím adap­té­ru od fir­my ASUS. Postup pro jiné adap­té­ry se může lehce lišit. Na ote­vře­ní jsem potře­bo­val kla­di­vo, plo­chý šrou­bo­vák a pev­nou podložku.

(more…)

Waiting on multiple Event objects in Python 3

Pas­si­ve wai­ting is a way of suspen­ding pro­grams execu­ti­on without con­su­ming any CPU (in con­trast with acti­ve wai­ting whe­re a pro­gram is busy doing nothing). In Python, you can use cer­ta­in clas­ses from the threa­ding modu­le (such as Con­di­ti­on and Event). Let’s take for exam­ple the Event class. It is good for wai­ting for an event. But what if you need to wait for many events? You might say „Why not to make a list of mul­tiple Event objects and wait for all of them?” Well… that is not going to work:

(more…)