Programming, Photography, Guides, Thoughts

jak opravit napájecí adaptér

Jak opravit napájecí adaptér notebooku


Jak opra­vit napá­je­cí adap­tér note­boo­ku, pokud se vám u něj roz­bil kabel? Vzhle­dem k tomu, že celý napá­je­cí adap­tér obvykle vypa­dá jako sou­vis­lý blok, bez šrou­bů a bez mož­nos­ti jej otevřít, zdá se jako jedi­nou mož­nos­tí opra­vy kou­pě nové­ho. Dlou­ho jsem pře­mýš­lel, jak se do adap­té­ru dostat. Pře­ce jen, nějak jej muse­li slo­žit, tak musí jít i nějak otevřít. Nedáv­no jsem dostal k dis­po­zi­ci jeden tak roz­bi­tý, že jsem jej už nemohl zka­zit víc. Tak jsem se poku­sil o násil­né ote­vře­ní. Výsle­dek? Úspěš­ná opra­va a fun­gu­jí­cí adap­tér. Demon­stra­ce opra­vy byla pro­ve­de­na na napá­je­cím adap­té­ru od fir­my ASUS. Postup pro jiné adap­té­ry se může lehce lišit. Na ote­vře­ní jsem potře­bo­val kla­di­vo, plo­chý šrou­bo­vák a pev­nou podložku.

Otevření adaptéru

Na fot­ce níže je vidět, že šrou­bo­vák je potře­ba umís­tit do spo­je mezi půl­ka­mi adap­té­ru. Poté něko­li­krát ude­řit kla­di­vem, dokud se polo­vi­ny od sebe neod­dě­lí. Toto opa­ko­vat podél celé­ho kra­je. Mně sta­či­lo oko­lo polo­vi­ny adap­té­ru, zby­tek šel již odstra­nit rukou.

Pokud zvlá­dá­te páje­ní a je vám jas­né, jak nyní adap­tér opra­vit, zby­tek člán­ku může­te přeskočit.

Výměna kabelu

Kabel vedou­cí z adap­té­ru do note­boo­ku je tvo­řen čer­nou izo­la­cí, poté stí­ně­ním, bílou izo­la­cí a vnitř­ním kabe­lem. Stí­ně­ní i kabel jsou při­pá­je­ny na des­ku v adap­té­ru. Pro­to je potře­ba je nej­pr­ve odpá­jet. POZOR: Zapa­ma­tuj­te si, kde byla kte­rá část při­pá­je­ná! Je vhod­né si adap­tér někam při­p­nout, aby se u leto­vá­ní nehý­bal, např. do svěráku.

Po odpá­je­ní půjde z kabe­lu prav­dě­po­dob­ně sun­dat čer­ná část, kte­rá je na výstu­pu kabe­lu z adap­té­ru (říkej­me jí kon­cov­ka). Může­te jí tedy pou­žít zno­vu. Odlož­te jí stra­nou a kabel zkrať­te o roz­bi­tou část. Pokud nejde kabel pro­str­čit zpět do kon­cov­ky, buď může­te zku­sit díru v kon­cov­ce zvět­šit (např. vrtá­kem). To mě bohu­žel napadlo až po celé opra­vě. Tak­že jsem mís­to toho odstra­nil vrch­ní část izo­la­ce a pro­str­čil nej­pr­ve stí­ně­ní a poté bílý kabel (není to zrov­na šťast­né řešení).

Poté je dob­ré zai­zo­lo­vat část se stí­ně­ním elek­tri­kář­skou pás­kou. Nako­nec je nut­né obě čás­ti kabe­lu při­le­to­vat zpět.

Sestavení adaptéru

Kon­cov­ku kabe­lu nyní napa­suj­te zpět do adap­té­ru, zavře­te zpět k sobě obě polo­vi­ny kry­tu a máte hoto­vo. V mém pří­pa­dě u sebe obě polo­vi­ny už nijak extra nedr­že­ly, tak­že jsem je pro jis­to­tu sle­pil izo­le­pou. Pokud si jste jis­tí, že jej zno­vu neroz­bi­je­te, bude lep­ší asi vte­ři­no­vé lepi­dlo. Není to žád­ná krá­sa, ale výraz­ně lev­něj­ší, než kupo­vat nový adaptér.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.