Hledání práce v Anglii, životopis v angličtině, pohovory

Hledání práce v Anglii, životopis v angličtině, pohovory

Hle­dá­ní prá­ce v Ang­lii má svá úska­lí. Ten­to člá­nek popi­su­je hle­dá­ním dlou­ho­do­bé­ho zaměst­ná­ní na plný úva­zek v oblas­ti IT, na co si dát pozor při psa­ní živo­to­pi­su v ang­lič­ti­ně a jak se při­pra­vit na poho­vo­ry. Hle­dá­ní bri­gád, pra­cí na čás­teč­ný úva­zek, na doho­du nebo con­tract může pro­bí­hat jinak. Budu rád, když se o roz­dí­ly podě­lí­te s ostat­ní­mi na kon­ci strán­ky v komen­tá­řích :).

(more…)
Práce ve velké británii featured image

Práce v Anglii: Co zařídit před odjezdem

Prá­ce v Ang­lii, respek­ti­ve ve Vel­ké Bri­tá­nii, je pro spous­tu Čechů stá­le atrak­tiv­ní. V násle­du­jí­cí sérii člán­ků pro­to popi­su­ji, jak se mi zde poved­lo zís­kat prá­ci a byd­le­ní. Všech­ny infor­ma­ce pochá­ze­jí z mé osob­ní zku­še­nos­ti ze stě­ho­vá­ní se za pra­cí do Bris­to­lu s pří­te­lem. Pro jed­not­liv­ce, vět­ší sku­pi­ny, jiná měs­ta nebo jiné obo­ry prá­ce budou zku­še­nos­ti prav­dě­po­dob­ně jiné. Jaké­ko­liv dal­ší poznatky tedy uví­tám na kon­ci strán­ky v komen­tá­řích :).

(more…)

Waiting on multiple Event objects in Python 3

Pas­si­ve wai­ting is a way of suspen­ding pro­grams execu­ti­on without con­su­ming any CPU (in con­trast with acti­ve wai­ting whe­re a pro­gram is busy doing nothing). In Python, you can use cer­ta­in clas­ses from the threa­ding modu­le (such as Con­di­ti­on and Event). Let’s take for exam­ple the Event class. It is good for wai­ting for an event. But what if you need to wait for many events? You might say „Why not to make a list of mul­tiple Event objects and wait for all of them?” Well… that is not going to work:

(more…)
jak opravit napájecí adaptér

Jak opravit napájecí adaptér notebooku

Jak opra­vit napá­je­cí adap­tér note­boo­ku, pokud se vám u něj roz­bil kabel? Vzhle­dem k tomu, že celý napá­je­cí adap­tér obvykle vypa­dá jako sou­vis­lý blok, bez šrou­bů a bez mož­nos­ti jej otevřít, zdá se jako jedi­nou mož­nos­tí opra­vy kou­pě nové­ho. Dlou­ho jsem pře­mýš­lel, jak se do adap­té­ru dostat. Pře­ce jen, nějak jej muse­li slo­žit, tak musí jít i nějak otevřít. Nedáv­no jsem dostal k dis­po­zi­ci jeden tak roz­bi­tý, že jsem jej už nemohl zka­zit víc. Tak jsem se poku­sil o násil­né ote­vře­ní. Výsle­dek? Úspěš­ná opra­va a fun­gu­jí­cí adap­tér. Demon­stra­ce opra­vy byla pro­ve­de­na na napá­je­cím adap­té­ru od fir­my ASUS. Postup pro jiné adap­té­ry se může lehce lišit. Na ote­vře­ní jsem potře­bo­val kla­di­vo, plo­chý šrou­bo­vák a pev­nou podložku.

(more…)