Programming, Photography, Guides, Thoughts

Ubytování v anglii featured image

Ubytování v Anglii, dočasné i trvalé


Plá­nu­je­te-li prá­ci v Ang­lii, hle­dá­ní uby­to­vá­ní k tomu neod­mys­li­tel­ně pat­ří. Ten­to člá­nek popi­su­je, jak si sehnat dočas­né uby­to­vá­ní v Ang­lii ješ­tě před odjez­dem a poz­dě­ji i trva­lé uby­to­vá­ní na místě.

Prá­ce ve Vel­ké Bri­tá­nii je pro spous­tu Čechů stá­le atrak­tiv­ní. V této sérii člán­ků pro­to popi­su­ji, jak se mi zde poved­lo zís­kat prá­ci a byd­le­ní. Všech­ny úda­je pochá­ze­jí z mé osob­ní zku­še­nos­ti ze stě­ho­vá­ní se za pra­cí do Bris­to­lu s pří­te­lem. Pro jed­not­liv­ce, vět­ší sku­pi­ny, jiná měs­ta nebo jiné obo­ry prá­ce budou zku­še­nos­ti prav­dě­po­dob­ně jiné. Jaké­ko­liv dal­ší poznatky tedy uví­tám na kon­ci strán­ky v komen­tá­řích :).

Dočasné ubytování na první měsíc

Pokud se chce­te vyhnout zby­teč­né­mu stre­su, zajis­tě­te si něja­ké dočas­né uby­to­vá­ní ješ­tě před odjez­dem. Spous­tu zají­ma­vé­ho pri­vát­ní­ho byd­le­ní najde­te na AirBnB. Někte­ří hos­ti­te­lé nabí­ze­ní sle­vy na dlou­ho­do­bé uby­to­vá­ní (1 měsíc). Podob­né, ale prav­dě­po­dob­ně draž­ší nabíd­ky najde­te na booking.com.

Neva­dí-li vám sdí­le­né byd­le­ní, může­te zku­sit na Goo­glu najít něja­ký hos­tel. A jest­li chce­te být oprav­du akč­ní, zkus­te cou­ch­sur­fing. Tam už ale nemá­te jis­to­tu, že vám to někdo na posled­ní chví­li nezruší.

My jsme prv­ní měsíc byd­le­li za £1000 u bás­níř­ky Helen přes AirBnB, kde jsme měli kro­mě poko­je s ruč­ní­ky k dis­po­zi­ci kou­pel­nu s toa­let­ní­mi potře­ba­mi, útul­ný obý­va­cí pokoj s pohov­kou, vyba­ve­nou kuchyň k pou­ží­vá­ní, mís­to v led­ni­ci a ve skří­ních, prač­ku, sušič­ku, a žeh­lič­ku. A také oprav­do­vou vydat­nou sní­da­ni. Ne jako v jed­nom nejme­no­va­ném hos­te­lu v Benát­kách, kde jsme dosta­li cro­issant a mísu s ples­ni­vým ovo­cem. Navíc nás necha­la si na její adre­su posí­lat poš­tu a napsa­la nám dvě refe­ren­ce na ubytování.

Hledání trvalého ubytování

Zajiš­tě­ní si uby­to­vá­ní v UK není tak snad­né, jako v ČR. Napros­tá vět­ši­na nabí­ze­ných uby­to­vá­ní je přes rea­lit­ky, kte­ré vám naúčtu­jí pro­vi­zi (obvykle polo­vi­nu měsíč­ní­ho nájmu) a dají vám zažít byro­kra­tic­ké peklo. Pro zís­ká­ní uby­to­vá­ní bude­te také muset pře­lo­žit absurd­ní množ­ství nesmy­sl­ných doku­men­tů. Viz níže. Maji­te­lé čas­to neak­cep­tu­jí oso­by na pod­po­ře, kuřá­ky, domá­cí zví­řa­ta, děti a oso­by bez prá­ce. Smlou­va se obvykle sjed­ná­vá na 6 nebo 12 měsí­ců a poté může pře­jít na dobu neu­r­či­tou (tzv. „1 mon­th rol­ling contract”).

Kde hledat v Anglii ubytování

Samot­né hle­dá­ní uby­to­vá­ní jsme děla­li výhrad­ně onli­ne tak, že jsme kou­ka­li na aktu­ál­ní nabíd­ky něko­li­krát v prů­bě­hu dne. Na byd­le­ní může být obrov­ský pře­tlak. Když se na nabíd­ku neo­zve­te do pár hodin, někdo vás před­běh­ne. E‑mail se ani neob­tě­žuj­te psát.

Servery s nabídkami ubytování

 • primelocation.com – hez­ké byty za rozum­né ceny, vel­ká nabídka
 • rightmove.co.uk – vel­ká nabíd­ka, byty vše­ho druhu
 • zoopla.co.uk – podob­né right­mo­ve, lehce méně nabídek
 • gumtree.com – inze­rá­ty se čas­to opa­ku­jí (klid­ně i celá prv­ní stra­na), občas se obje­vu­jí pod­vod­né inzeráty

Doporučené realitní kanceláře

Ne kaž­dá rea­lit­ní kan­ce­lář s vámi bude jed­nat solid­ně. Pro­to dopo­ru­ču­ji se vždy podí­vat na hod­no­ce­ní dané rea­lit­ky na inter­ne­tu. Sta­čí na Goo­glu hle­dat „<jmé­no rea­lit­ky> reviews” a najde­te infor­ma­cí více než dost. Pak vás nepře­kva­pí, když rea­lit­ní agent nedo­ra­zí na pro­hlíd­ku a ani se neob­tě­žu­je vám zavo­lat. V Bris­to­lu můžu dopo­ru­čit Sarah Ken­ny – vel­mi pří­jem­né a pro­fe­si­o­nál­ní jednání.

Na co si dát pozor

Pokud vám něja­ký inze­rát při­jde moc levný/hezký na to, aby byl sku­teč­ný, tak prav­dě­po­dob­ně je to pod­vod. Ane­bo sdí­le­né byd­le­ní, kde si z celé­ho toho hez­ké­ho bytu pro­najme­te pou­ze pokoj (a v tom bytě bude dal­ších 7 lidí).

Při hle­dá­ní také sle­duj­te hod­no­tu EPC (Ener­gy Per­for­man­ce Rating). Tuto věc bych oce­nil i v ČR. Kaž­dý byt musí mít tuto hod­no­tu sta­no­ve­nou. EPC udá­vá, jak je byt ener­ge­tic­ky nároč­ný. Nepří­mo to udá­vá, kolik zapla­tí­te za ener­gie. Stup­ni­ce je 100–0 a A‑G (po 10 bodech). A‑C je pou­ži­tel­né, D je na hra­ni­ci, níže se nedo­pla­tí­te za tope­ní. Jed­nou jsem viděl inze­rát s EPC 3 G. Ten byt asi neměl okna.

Pokud vám při­jdou dvojitá/trojitá skla v oknech samo­zřej­má, tak bohu­žel v UK to tak není. Pro­to hle­dej­te byty s „double-gla­zing”. Jinak zmrzne­te a z uli­ce usly­ší­te napros­to vše. Co se tope­ní týče, nej­vý­hod­ně­ji vyjde „gas cen­t­ral hea­ting”. Elek­tric­ké tope­ní vás vyjde na víc. Ohřev vody je vel­mi čas­to řešen elek­tric­ký­mi prů­to­ko­vý­mi ohřívači.

Cena uvá­dě­ná v inze­rá­tech je pou­ze za nájem! K ní musí­te při­po­čí­tat coun­cil tax, kte­rá se pla­tí na celý byt (něco jako naše poplat­ky za odpad). Dále pak útra­tu za ener­gie (voda, plyn, elektři­na) a pří­pad­ně inter­net (v Bris­to­lu £20–30). To může dohro­ma­dy dát i £250.

Reference

V UK panu­je nezdra­vá obse­se týka­jí­cí se refe­ren­cí na coko­liv. V pří­pa­dě uby­to­vá­ní po vás mohou být vyža­do­vá­ny násle­du­jí­cí reference:

 • Před­cho­zí uby­to­vá­ní – po nás bylo vyža­do­vá­no dolo­že­ní všech uby­to­vá­ní za posled­ní 3 roky. 
  • Pro­of of add­ress –  Jako refe­ren­ce slou­ží jaký­ko­liv ofi­ci­ál­ní doku­ment adre­so­va­ný vám na danou adre­su (výpis z ban­ky, vyúčto­vá­ní ener­gií, plat­ba za inter­net). Může vám pro­jít i nájem­ní smlou­va a věci zasla­né elek­tro­ni­ky, pokud je tam uve­de­no vaše jmé­no a adre­sa. V pří­pa­dě AirBnB může poslou­žit email s potvr­ze­ním objednávky.
  • Lan­dlord refe­ren­ce – dopis od před­cho­zí­ho pro­na­jí­ma­te­le o tom, že jste pla­ti­li nájem včas a nene­cha­li na stě­nách nasprejo­va­né han­li­vé nápi­sy. Obvykle vyža­do­vá­no jenom pro adre­sy v UK.
 • Pro­of of iden­ti­ty – plat­ný pas, občan­ský prů­kaz, evrop­ský řidič­ský prů­kaz a mno­ho dal­ší obskur­ních dokumentů.
 • Potvr­ze­ní o zaměst­ná­ní – prav­dě­po­dob­ně bude vyža­do­ván kon­takt na něja­kou oso­bu v prá­ci, kte­rá potvr­dí, že tam pra­cu­je­te (jmé­no, adre­sa, email, tele­fon). Může sta­čit i něja­ký ofi­ci­ál­ní dopis od zaměst­na­va­te­le, že jste byli přijati.

Pokud se vám zdá nesmy­sl­né dodá­vat potvr­ze­ní na něco, co si může­te vycu­cat z prs­tu a dát tam email/telefon kama­rá­da tak ano, je to absurd­ní. Chce­te-li si situ­a­ci zjed­no­du­šit, napiš­te že jste na jaké­ko­liv adre­se, kte­rou jste schop­ní dolo­žit, byd­le­li posled­ních X poža­do­va­ných let (tře­ba u rodi­čů). Niko­ho neza­jí­má, jest­li to je prav­da ani jest­li je potvr­ze­ní pra­vé. Hlav­ně že něja­ké potvr­ze­ní dodá­te a že není star­ší, než 3 měsíce.

Za co se platí

Od rea­lit­ky po vás může vyža­do­ván tzv. „hol­ding depo­sit”, což je kau­ce za to, že rea­lit­ka pře­sta­ne uby­to­vá­ní dále nabí­zet a začne s vámi pro­ces zís­ká­vá­ní uby­to­vá­ní. V našem pří­pa­dě to byla polo­vi­na nájmu. Pokud z něja­ké­ho důvo­du uby­to­vá­ní nezís­ká­te (např. nebu­de rea­lit­ka schop­ná ově­řit vaše před­cho­zí byd­le­ní) nebo z toho vycou­vá­te, hol­ding depo­sit vám pro­pad­ne. Dále vám rea­lit­ka prav­dě­po­dob­ně naúčtu­je pro­vi­zi. V našem pří­pa­dě opět polo­vi­na nájmu. Vez­me se ale z hol­ding deposit.

Před samot­ným zís­ká­ní uby­to­vá­ní po vás bude vyža­do­vá­na kau­ce. Obvykle 1.5 měsíč­ní­ho nájmu. Už jsem ale sly­šel i o 6 měsí­cích. Dále pak prv­ní měsíč­ní nájem.

Naše zkušenost

Po dvou týd­nech pro­chá­ze­ní inze­rá­tů něko­li­krát den­ně, volá­ní do agen­tur a cho­ze­ní na pro­hlíd­ky se mi poda­ři­lo najít byt v cen­t­ru Bris­to­lu, kou­sek od Tem­ple Meads za £750. Byt je v nej­vrch­něj­ším pat­ře, má dvě lož­ni­ce (pro dva a jed­no­ho člo­vě­ka), kou­pel­nu se zácho­dem, malou kuchyň a obý­va­cí pokoj, kam se vejde jídel­ní stůl, malá pohov­ka a dva pra­cov­ní sto­ly. Je vytá­pěn elek­tric­kým tope­ním (v obý­vá­ku a na chod­bě aku­mu­lač­ní). Byt byl napo­sle­dy vyma­lo­ván před deví­ti lety, tak­že jsou všu­de šmou­hy a růz­né cákan­ce. Tope­ní byla vyro­be­na před 25 lety a není tu ter­mostat. Spr­cha je prů­to­ko­vý ohří­vač, ale na ohřev zbyt­ku tep­lé vody slou­ží obrov­ský boj­ler. Vzhle­dem k tomu, že ten zby­tek tvo­ří pou­ze umy­va­dlo v kou­pel­ně a dřez v kuchy­ni jsme ten boj­ler vypnu­li, uza­vře­li a vodu na nádo­bí ohří­vá­me radě­ji rych­lo­var­nou konvicí.

Po nastě­ho­vá­ní jsme strá­vi­li 3 dny uklí­ze­ním (z toho 2 dny od tuku ule­pe­ná kuchy­ně) a den umý­vá­ním oken. Navíc jsme muse­li s pomo­cí WD-45 uvol­nit všech­na plas­to­vá okna, kli­ky a pan­ty u dve­ří a utáh­nout je šrou­bo­vá­kem. Také jsme vymě­ni­li všech­ny žárov­ky za LED a kou­pi­li v IKEI papí­ro­vá stí­ni­dla na svět­la v obý­vá­ku mís­to těch s nesmy­va­tel­nou vrst­vou pra­chu, co tam byla. Prav­dě­po­dob­ně bude­me muset ješ­tě vymě­nit mat­ra­ci v lož­ni­ci, pro­to­že smr­dí jako mrt­vá důchod­ky­ně. Co jsem při pro­hlíd­ce pře­hlé­dl byly také skříň­ky v kuchy­ni plné nádo­bí. Byla tam spous­ta uži­teč­ných věcí, jako reza­vé hrn­ce a pán­ve, fri­ťák nebo plas­to­vý ponor­ný mixér ze začát­ku dru­hé polo­vi­ny minu­lé­ho sto­le­tí. Tak jsme to všech­no nacpa­li do kra­bi­ce a scho­va­li za poklop vedou­cí pod střechu.

Týden po našem nastě­ho­vá­ní jsme se z rea­lit­ky dozvě­dě­li, že nám zapo­mně­li nechat vyčis­tit byt a jest­li to ješ­tě pořád poža­du­je­me. Tak jsme si ale­spoň necha­li vyčis­tit kober­ce. Po „vyčis­tě­ní” bohu­žel nezmi­zel ani jeden z těch obrov­ských fle­ků. Nao­pak jsme ješ­tě vysa­va­čem nabí­ra­li plný zásob­ník prachu.

Přes všech­ny počá­teč­ní nesná­ze si ale pořád mys­lí­me, že v dané loka­li­tě to je vel­mi dob­rý byt za tako­vou cenu.

Posílání věcí do zahraničí

Nemá­te-li v plá­nu jet do zahra­ni­čí vlast­ním autem, prav­dě­po­dob­ně s sebou pove­ze­te jen to nej­nut­něj­ší. I s 23 kg zava­za­dlem a pří­ruč­ním zava­za­dlem toho moc neod­ve­ze­te. Může­te si ale doma zaba­lit dal­ší věci do kra­bi­ce a nechat si je poslat až bude­te mít stá­lé bydlení.

Kolik tako­vá služ­ba sto­jí? Po prů­zku­mu růz­ných pře­prav­ních spo­leč­nos­tí jsme nara­zi­li na služ­bu zaslat.cz, kde jsme za dva balí­ky 60×55×44 (29 kg) a 50×40×35 (24 kg) dali 1472 Kč, včet­ně pojiš­tě­ní do 50 tisíc. Doba doru­če­ní byla v našem pří­pa­dě 4 pra­cov­ní dny + víkend. Když vez­me­te v úva­hu, že jenom za žeh­lič­ku bychom asi dali víc, tak se to oprav­du vypla­tí si nechat něco poslat.

Před­cho­zí: Prá­ce v Ang­lii: Finan­ce
Pokra­čo­vá­ní: Hle­dá­ní prá­ce v Ang­lii, živo­to­pis v ang­lič­ti­ně, pohovory


Comments

2 responses to “Ubytování v Anglii, dočasné i trvalé”

 1. Dob­rý den,
  coun­cil tax se pla­tí měsíč­ně nebo roč­ně ? Počí­tá se na kaž­dou oso­bu v bytě zvlášť nebo se počí­tá cel­ko­vě za byt ? Díky !

  1. Coun­cil tax se pla­tí měsíč­ně a za byt. Ale když v bytě byd­lí jenom jed­na oso­ba, dá se vyžá­dat urči­tá sle­va. Více na https://www.bristol.gov.uk/council-tax

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.