Programming, Photography, Guides, Thoughts

Hledání práce v Anglii, životopis v angličtině, pohovory

Hledání práce v Anglii, životopis v angličtině, pohovory


Hle­dá­ní prá­ce v Ang­lii má svá úska­lí. Ten­to člá­nek popi­su­je hle­dá­ním dlou­ho­do­bé­ho zaměst­ná­ní na plný úva­zek v oblas­ti IT, na co si dát pozor při psa­ní živo­to­pi­su v ang­lič­ti­ně a jak se při­pra­vit na poho­vo­ry. Hle­dá­ní bri­gád, pra­cí na čás­teč­ný úva­zek, na doho­du nebo con­tract může pro­bí­hat jinak. Budu rád, když se o roz­dí­ly podě­lí­te s ostat­ní­mi na kon­ci strán­ky v komen­tá­řích :).

Prá­ce ve Vel­ké Bri­tá­nii je pro spous­tu Čechů stá­le atrak­tiv­ní. V této sérii člán­ků pro­to popi­su­ji, jak se mi zde poved­lo zís­kat prá­ci a byd­le­ní. Všech­ny úda­je pochá­ze­jí z mé osob­ní zku­še­nos­ti ze stě­ho­vá­ní se za pra­cí do Bris­to­lu s pří­te­lem. Pro jed­not­liv­ce, vět­ší sku­pi­ny, jiná měs­ta nebo jiné obo­ry prá­ce budou zku­še­nos­ti prav­dě­po­dob­ně jiné.

Příprava

Než začne­te hle­dat prá­ci v zahra­ni­čí a vlast­ně i kde­ko­liv jin­de, je nut­ná jis­tá pří­pra­va. Dej­te vědět svě­tu, že hle­dá­te prá­ci, kdo jste, co hle­dá­te a co může­te nabídnout.

LinkedIn

Vytvořte/aktualizujte si pro­fil na soci­ál­ní síti Lin­ke­dIn. V Ang­lii je při­jí­ma­cí pro­ces stá­le tro­chu sta­ro­mód­ní, tak­že bez kla­sic­ké­ho CV (živo­to­pi­su) se stej­ně neo­be­jde­te. Lin­ke­dIn ale může poslou­žit jako pro­stře­dek, kte­rým vás může poten­ci­ál­ní zaměst­na­va­tel nebo head hun­ter kon­tak­to­vat. Záro­veň se tam může­te nalézt nabíd­ky prá­ce.

Stej­ně jako v pří­pa­dě živo­to­pi­su bys­te nemě­li zanedbat vizu­ál­ní a obsa­ho­vou strán­ku své­ho pro­fi­lu. O tom ale napsa­li již jiní, a pro­to dopo­ru­čím napří­klad násle­du­jí­cí info­gra­fi­ku: The ulti­ma­te Lin­ke­din che­at sheet

Životopis v angličtině

Při psa­ní živo­to­pi­su (CV) v ang­lič­ti­ně jsem se nese­tkal s žád­ný­mi kon­krét­ní­mi spe­ci­fi­ky opro­ti CV v češ­ti­ně. Nara­zil jsem ale na něko­lik uži­teč­ných zdro­jů o tom, jak by tako­vý živo­to­pis měl vypa­dat obec­ně. Nej­u­ži­teč­něj­ší z nich byly:

Co vám hod­ně pomů­že a nikdo vám to neřek­ne je, pokud do živo­to­pi­su uve­de­te UK adre­su a UK tele­fon­ní číslo.

Kde a jak hledat práci Anglii

Ať bude­te hle­dat kde­ko­liv, nej­dů­le­ži­těj­ší je poku­sit se pří­mo kon­tak­to­vat pri­már­ní zdroj nabíd­ky. Více lidí mezi vámi a poten­ci­ál­ním zaměst­na­va­te­lem zvy­šu­je šan­ci, že se někdo roz­hod­ne vaše úda­je nepře­dat dále. Postup shr­nu­je násle­du­jí­cí, nikterak kom­pli­ko­va­ný vývo­jo­vý diagram:

---
config:
 theme: neutral
 flowchart:
  nodeSpacing: 30
  rankSpacing: 30
---
flowchart TD
  nasel("Našel jsem nabídku práce!") --> od_firmy(Je nabídka přímo od firmy?)
 od_firmy -- NE --> inzerat("Nalezl(a) jste inzerující firmu?")
 inzerat -- ANO --> kontakt("Existuje kontaktní osoba?")
 od_firmy -- ANO --> kontakt
 kontakt -- ANO --> posli_cv("Pošlete své CV\nkontaktní osobě.")
 posli_cv -- Nikdo se neozval --> form("Existuje a\nfunguje kontaktní\nformulář?")
 form -- ANO --> posli_form("Využijte kontaktní formulář.")
 posli_form -- Nikdo se neozval --> posli_email
 form -- NE --> posli_email("Použijte kontaktní email.")
 inzerat -- NE --> kontakt_agentura("Existuje kontaktní osoba z agentury?")
 kontakt_agentura -- ANO --> posli_cv_agenture("Pošlete své CV\nkontaktní osobě.")
 posli_cv_agenture -- Nikdo se neozval --> jina_agentura("Hledejte stejnou nabídku\nu jiné agentury.")
 jina_agentura --> kontakt_agentura
 kontakt_agentura -- NE --> web("Díval(a) jste\nse na stránky\nagentury?")
 web -- NE --> web_podivat("Podívejte se na\nstránky agentury.")
 web_podivat --> kontakt_agentura
 web -- ANO --> jinde("Zkoušl(a) jste\nhledat stejnou nabídku\nu jiných agentur?")
 jinde -- NE --> kontakt_agentura
 jinde -- ANO --> vsechny_formulare("Využijte kontaktní\nformulář u všech\nnalezených agentur.\nNěkterá se snad ozve.")

Kon­takt­ní for­mu­lá­ře na strán­kách agen­tur a agre­gá­to­rů nabí­dek prá­ce jsou čas­to ohav­né. Vět­ši­nou vyža­du­jí regis­tra­ci. V polo­vi­ně všech pří­pa­dů po vás budou chtít, abys­te opsa­li celé CV do jejich kolo­nek. A nako­nec skon­čí s chy­bou. Nenech­te se tím odradit.

Agregátory nabídek práce

Nej­ví­ce nabí­dek prá­ce jsem našel přes agre­gá­to­ry, do kte­rých agen­tu­ry nabíd­ky zadá­va­jí. Násle­du­je seznam těch nejužitečnějších:

 • inde­ed – vel­ké množ­ství nabí­dek, kaž­dý den nové. Umož­ňu­je den­ní zasí­lá­ní nový nabí­dek emailem.
 • job­si­te – vel­ké množ­ství nabí­dek ale hor­ší vyhle­dá­vá­ní než na indeed.
 • Mon­ster – čas­to se opa­ku­jí­cí nabíd­ky, kte­ré se obje­vu­jí i na jiných serverech.

Pracovní agentury

 • Nova­te IT – zají­ma­vé nabíd­ky prá­ce, vel­mi dob­rá komu­ni­ka­ce. Ste­wart Smi­th mi pomohl k zís­ká­ní práce.
 • Com­pu­ter Futu­res – méně zají­ma­vé nabíd­ky prá­ce ale sna­ži­ví recru­i­te­ři. Se mnou jed­nal Tom Rees.
 • REED – k této agen­tu­ře jsem se dostal přes jejich čes­kou poboč­ku. Opět vel­mi sna­ži­ví lidé. Bohu­žel nabíd­ky neby­ly moc dobré.

Pasivní hledání

Kro­mě aktiv­ní­ho hle­dá­ní prá­ce může­te také nechat prá­ci hle­dat vás. Sta­čí vysta­vit své CV na weby slou­ží­cí k tomu­to úče­lu a recru­i­te­ři vás budou kon­tak­to­vat sami. Nej­ví­ce se mi osvěd­či­lo vytvo­ře­ní pro­fi­lu na job­si­te a CV-lib­ra­ry. Dru­hý zmi­ňo­va­ný web bohu­žel vyža­du­je UK adre­su a tele­fon­ní čís­lo. Jeli­kož vás na tom čís­le pak budou lidi kon­tak­to­vat, nemá smy­sl lhát.

Tím­to způ­so­bem jsem zís­ká­val oko­lo polo­vi­ny všech nabí­dek prá­ce. Kaž­dý den jsem měl tele­fon od 2–5 recru­i­te­rů. Bohu­žel vět­ši­nou s nabíd­ka­mi úpl­ně mimo. Buď do jiné­ho měs­ta, na jinou pozi­ci nebo pou­ze con­tract. Kaž­dý recru­i­ter se vás obvykle zeptá:

 • Jak se máte.
 • Kde aktu­ál­ně byd­lí­te (stát i měs­to) a jak dlouho.
 • Jaké jsou vaše zku­še­nos­ti – sta­čí odří­kat hlav­ní body v CV sou­vi­se­jí­cí pří­mo s tím, co hledáte.
 • Jakou prá­ci hle­dá­te – pozi­ci, technologie.
 • Proč jste při­je­li do Ang­lie, pří­pad­ně zrov­na do něja­ké­ho kon­krét­ní­ho města.
 • Zda jste ochot­ní za pra­cí ces­to­vat a jak dale­ko – udě­lej­te si pře­hled o okol­ních měs­tech a doprav­ním spo­je­ní do nich předem.
 • Jaký si před­sta­vu­je­te plat – podí­vej­te se na nabíd­ky prá­ce na inzert­ních ser­ve­rech a kolik se nabí­zí. To vám dá před­sta­vu. Dob­rý je také web Glassdo­or.
 • Jest­li hle­dá­te full-time job nebo con­tract. Pro srov­ná­ní dopo­ru­ču­ji člá­nek Con­trac­tor vs Per­ma­nent Employee UK.

Až to bude­te opa­ko­vat po čty­ři­cá­té, bude­te to mít už úpl­ně auto­ma­ti­zo­va­né :D. Podob­né otáz­ky může­te navíc čekat i na pohovorech.

Pohovory

O tom, jak se správ­ně při­pra­vit na poho­vor opět píše na inter­ne­tu spous­ta dale­ko lépe kva­li­fi­ko­va­ných lidí. Na co bych rád upo­zor­nil já je com­pe­ten­cy-based inter­view. V ČR jsem se s tou­to tech­ni­kou nese­tkal. Nao­pak v UK jsem se s tím setkal na kaž­dém pohovoru.

Neza­po­meň­te také, že poho­vor není jenom od toho, aby si vás váš budou­cí zaměst­na­va­tel pro­vě­řil. I vy si máte mož­nost pro­vě­řit jeho. Hez­ky to shr­nu­jí násle­du­jí­cí člán­ky ze ser­ve­ru lifehack.com:

Já jsem poho­vo­ry začal absol­vo­vat již z ČR přes Sky­pe a tele­fon. Můj pří­tel dokon­ce tak­to pro­šel vše­mi koly poho­vo­rů. Mimo úst­ní­ho poho­vo­ru může­te v oblas­ti IT také oče­ká­vat něja­kou for­mu pro­gra­mo­va­cí­ho testu.

Kam dále

Bře­ti­slav Mazoch: Ces­ta k prá­ci UI Designéra/Developera v Anglii

Před­cho­zí: Uby­to­vá­ní v Ang­lii, dočas­né i trvalé


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.