Programming, Photography, Guides, Thoughts

Category: Práce v Anglii

 • Práce v Anglii: Co zařídit před odjezdem

  Práce v Anglii: Co zařídit před odjezdem

  Prá­ce v Ang­lii, respek­ti­ve ve Vel­ké Bri­tá­nii, je pro spous­tu Čechů stá­le atrak­tiv­ní. V násle­du­jí­cí sérii člán­ků pro­to popi­su­ji, jak se mi zde poved­lo zís­kat prá­ci a byd­le­ní. Všech­ny infor­ma­ce pochá­ze­jí z mé osob­ní zku­še­nos­ti ze stě­ho­vá­ní se za pra­cí do Bris­to­lu s pří­te­lem. Pro jed­not­liv­ce, vět­ší sku­pi­ny, jiná měs­ta nebo jiné obo­ry prá­ce budou…

 • Práce v Anglii: Finance

  Práce v Anglii: Finance

  Stě­ho­vá­ní do Ang­lie a finan­ce: Kolik si vzít s sebou peněz? Kde a jak je pře­vést s nejmen­ším poplat­kem? Potře­bu­ji brit­ský ban­kov­ní účet a jak ho zís­kám? Na to vše vám postup­ně odpo­vím v tom­to článku.

 • Ubytování v Anglii, dočasné i trvalé

  Ubytování v Anglii, dočasné i trvalé

  Plá­nu­je­te-li prá­ci v Ang­lii, hle­dá­ní uby­to­vá­ní k tomu neod­mys­li­tel­ně pat­ří. Ten­to člá­nek popi­su­je, jak si sehnat dočas­né uby­to­vá­ní v Ang­lii ješ­tě před odjez­dem a poz­dě­ji i trva­lé uby­to­vá­ní na místě.

 • Hledání práce v Anglii, životopis v angličtině, pohovory

  Hledání práce v Anglii, životopis v angličtině, pohovory

  Hle­dá­ní prá­ce v Ang­lii má svá úska­lí. Ten­to člá­nek popi­su­je hle­dá­ním dlou­ho­do­bé­ho zaměst­ná­ní na plný úva­zek v oblas­ti IT, na co si dát pozor při psa­ní živo­to­pi­su v ang­lič­ti­ně a jak se při­pra­vit na poho­vo­ry. Hle­dá­ní bri­gád, pra­cí na čás­teč­ný úva­zek, na doho­du nebo con­tract může pro­bí­hat jinak. Budu rád, když se o roz­dí­ly podě­lí­te…

 • Stěhování do zahraničí: Jak zůstat v kontaktu

  Stěhování do zahraničí: Jak zůstat v kontaktu

  Ten­to člá­nek nava­zu­je na sérii člán­ků o hle­dá­ní prá­ce a uby­to­vá­ní v Ang­lii. Pokud jste se odstě­ho­va­li do cizí­ho stá­tu, mož­ná se také jako já potý­ká­te s pro­blé­mem, jak zůstat v kon­tak­tu s přá­te­li a rodi­nou. Jak říká čes­ké pří­slo­ví: „Sejde z očí, sejde z mysli.”