Programming, Photography, Guides, Thoughts

Práce ve velké británii featured image

Práce v Anglii: Co zařídit před odjezdem


Prá­ce v Ang­lii, respek­ti­ve ve Vel­ké Bri­tá­nii, je pro spous­tu Čechů stá­le atrak­tiv­ní. V násle­du­jí­cí sérii člán­ků pro­to popi­su­ji, jak se mi zde poved­lo zís­kat prá­ci a byd­le­ní. Všech­ny infor­ma­ce pochá­ze­jí z mé osob­ní zku­še­nos­ti ze stě­ho­vá­ní se za pra­cí do Bris­to­lu s pří­te­lem. Pro jed­not­liv­ce, vět­ší sku­pi­ny, jiná měs­ta nebo jiné obo­ry prá­ce budou zku­še­nos­ti prav­dě­po­dob­ně jiné. Jaké­ko­liv dal­ší poznatky tedy uví­tám na kon­ci strán­ky v komen­tá­řích :).

Rozhodnutí

Prv­ním kro­kem v ces­tě hle­dá­ní prá­ce v Ang­lii je samot­né roz­hod­nu­tí odjet. Zkus­te si odpo­vě­dět na něko­lik otázek:

 • Zvlád­nu opuš­tě­ní rodi­ny a přá­tel?
  Může se stát, že je tře­ba půl roku vůbec neu­vi­dí­te. A pokud na to nejste zvyklí, může to být nároč­ná zkušenost.
 • Proč zrov­na prá­ce v Ang­lii? Co mě tam láká?
  Čas­to kla­de­ná otáz­ka na poho­vo­rech! Jsou to pení­ze? Chce­te se nau­čit pořád­ně ang­lic­ky? Nebo si jenom zku­sit pra­co­vat v zahraničí?
 • Chci jet pra­co­vat do něja­ké kon­krét­ní­ho měs­ta nebo je mi to jed­no?
  Obec­ně nej­ví­ce prá­ce lze nalézt ve vel­kých měs­tech (Lon­dýn). Ale něko­mu nemu­sí vyho­vo­vat stres vel­ko­měs­ta nebo vyso­ké nákla­dy na byd­le­ní. Někdo pre­fe­ru­je pří­ro­du, láká ho uni­ver­zit­ní měs­to typu Cambridge nebo by chtěl být blíz­ko u moře. Někdo rád ces­tu­je a pre­fe­ru­je blíz­kost letiště.
 • Pokud není ang­lič­ti­na mojí nej­sil­něj­ší strán­kou, jsem připravený/připravená v tom­to jazy­ce kaž­do­den­ně komu­ni­ko­vat?
  Od shá­ně­ní prá­ce a byd­le­ní, přes náku­py jíd­la v obcho­dě až po návště­vu kadeř­ní­ka a běž­nou ori­en­ta­ci po městě.
 • Jaký je můj časo­vý hori­zont prá­ce v Ang­lii?
  Od oče­ká­va­né doby strá­ve­né v Bri­tá­nii se bude sil­ně odví­jet i hle­da­ná prá­ce a uby­to­vá­ní. Stu­den­ti, co si chtě­jí jet při­vy­dě­lat na 2–4 měsí­ce přes prázd­ni­ny budou mít prav­dě­po­dob­ně niž­ší náro­ky než člo­věk, co při­jel pra­co­vat na plný úva­zek na rok a více.
 • Jaká mám oče­ká­vá­ní od nabí­ze­né prá­ce a byd­le­ní? Jsem ochotný/ochotná sní­žit můj život­ní stan­dard?
  Otáz­ka sou­vi­se­jí­cí s před­cho­zí. Na 2–4 měsí­ce prav­dě­po­dob­ně niko­mu nebu­de vadit byt sdí­le­ný s 6 dal­ší­mi lid­mi, kde si pro­najme pou­ze pokoj a kte­rý bude i o polo­vi­nu lev­něj­ší než pro­ná­jem celé­ho bytu. Stej­ně tak nemu­sí řešit pojiš­tě­ní. A prav­dě­po­dob­ně se spo­ko­jí i s nekva­li­fi­ko­va­nou pra­cí v míst­ní pekárně.
 • Nebu­de mi vadit chlad­něj­ší, deš­ti­věj­ší a vlh­čí poča­sí?
  Slu­neč­ných dní není tolik a pro něko­ho to může mít nega­tiv­ní vliv na psychiku.
Práce v anglii: Než odjedete

Než odjedete

Pokud máte v plá­nu jet pra­co­vat na prázd­ni­ny, může­te se klid­ně sba­lit a jet. Spous­ta lidí to tak již udě­la­la a zvlád­li to i s mini­mál­ní zna­los­tí ang­lič­ti­ny. Pokud chce­te být ale v kli­du od začát­ku až do kon­ce, dopo­ru­ču­ji s pří­pra­vou začít ale­spoň tři a půl měsí­ce před odjezdem.

Neza­po­meň­te na výpo­věď vaše­ho aktu­ál­ní­ho uby­to­vá­ní v ČR. V závis­los­ti na vaší smlou­vě a maji­te­lích bytu může­te mít tří­mě­síč­ní výpo­věd­ní lhů­tu nebo něko­ho sehnat mís­to sebe a ode­jít ihned.

Výběr města

V našem pří­pa­dě jsme měli jas­ná kri­té­ria pro výběr města:

 • Oba jsme z Brna a Brno se nám líbi­lo veli­kos­tí, tak­že jsme hle­da­li ide­ál­ně ne výraz­ně vět­ší ani men­ší město.
 • Chce­me si ušet­řit výraz­ně více peněz než v ČR. Oba jsme pro­gra­má­to­ři, tak­že při hle­dá­ní prá­ce v Ang­lii cílí­me na měs­to s množ­stvím IT průmyslu.
 • Nechce­me za ces­tu na letiš­tě dát stej­ně jako za leten­ku. Letiš­tě v blíz­kos­ti měs­ta je plus.
 • Nechce­me, aby kaž­dý den prše­lo a byla zima. Již­ně­ji nebo jiho­vý­chod­ně polo­že­ná měs­ta mají plus.
 • Nechce­me Lon­dýn, pro­to­že pod­le zku­še­nos­tí něko­li­ka zná­mých a z něko­li­ka člán­ků na inter­ne­tu jsme se dozvě­dě­li, že vyš­ší plat je kom­pen­zo­ván dra­hou dopra­vou a nájmy.

Na zákla­dě těch­to kri­té­rií jsme hle­da­li „tech” měs­ta v UK. S pomo­cí Goo­glu1Člán­ky:
7 Rea­sons Why The UK Is Europe’s Emer­ging Tech Hub
 The 5 Best UK Cities for Tech­no­lo­gy Jobs
‒ For­get Lon­don: these are the best UK cities for tech jobs
‒ Tech jobs pay over thi­rd less in UK com­pa­red to New York and San Fran­cis­co
‒ The UK’s top tech hubs out­si­de Lon­don
‒ Top 10 UK cities whe­re peo­ple in tech want to work
‒ The UK tech sce­ne is about more than Lon­don
‒ Five top UK tech startup clus­ters out­si­de Lon­don
jsme při­šli na Lon­dýn, Cambridge, Man­ches­ter, Leeds, New­cast­le, Bir­mingham, Bris­tol, Bath, Rea­ding, Glas­gow, Edinbur­gh, Car­diff a Not­tingham2Not­tingham plans £40m rival to Lon­don’s Sili­con Roun­da­bout – cre­a­ting hun­dreds of jobs.

Do užší­ho výbě­ru se kvů­li veli­kos­ti a vzdá­le­nos­ti od letiš­tě dosta­li Cambridge a Bris­tol + Bath. Vítě­zem se stal Bris­tol kvů­li vět­ší­mu počtu nabí­dek prá­ce a lep­ší­mu pomě­ru život­ní nákla­dy (stej­né) / plat (prů­měr­ně vyš­ší). Výho­dou Bris­to­lu také bylo, že 10 minut vla­kem je dal­ší tech­no­lo­gic­ké měs­to Bath a v dojez­do­vé vzdá­le­nos­ti také New­port a Car­diff (viz mapa).

K porov­ná­ní život­ních nákla­dů jsme vyu­ži­li weby expatistan.com a numbeo.com.

Stále pracujete?

Jestli­že v době roz­hod­nu­tí odjet pra­co­vat do UK stá­le pra­cu­je­te v ČR, prav­dě­po­dob­ně vás čeká tří­mě­síč­ní výpo­věd­ní lhů­ta. Pokud se se zaměst­na­va­te­lem nedo­hod­ne­te jinak, tak začí­ná běžet dnem doru­če­ní písem­né výpo­vě­di zaměst­na­va­te­li. V kapi­to­le Roz­hod­nu­tí jste si ujas­ni­li, proč chce­te vlast­ně do UK jet pra­co­vat. Tak to rov­nou může­te vyu­žít při podá­vá­ní výpo­vě­di. Zaměst­na­va­tel se vás na to mož­ná i sám zeptá.

Úřad práce

Může­te také zku­sit dát výpo­věď 4 a více měsí­ců před plá­no­va­ným odjez­dem a zby­tek času strá­vit hle­dá­ním prá­ce na úřa­du prá­ce. Hle­dat prá­ci v zahra­ni­čí je napros­to legi­tim­ní. Pokud bude­te stej­ně jako já na úřa­du prá­ce popr­vé, zde jsou něja­ké tipy:

 • Na úřad prá­ce se regis­tru­je v mís­tě trva­lé­ho byd­liš­tě. Tak­že pokud to je 300 km dale­ko u vašich rodi­čů, bude­te muset tam.
 • Na úřad si zajdě­te do 3 dnů od skon­če­ní pra­cov­ní­ho pomě­ru, pokud chce­te, aby za vás pla­til soci­ál­ní a zdra­vot­ní pojiš­tě­ní. Pozor na úřed­ní hodiny!
 • Na úřa­du se musí­te nej­pr­ve regis­tro­vat. Poté vám bude dohod­nu­ta schůz­ka ohled­ně hle­dá­ní prá­ce. Na té může­te buď jít s prav­dou ven, říct že do dvou měsí­ců stej­ně bude­te pryč a vaším cílem je prá­ce v Ang­lii. Nebo se „sna­žit” najít prá­ci v ČR a záměr­ně tuto sna­hu sabotovat.
 • Na inter­ne­tu si pře­dem vyplň­te a vytisk­ně­te Žádost o zpro­střed­ko­vá­ní zaměst­ná­ní a
  Žádost o pod­po­ru v neza­měst­na­nos­ti. Potvr­ze­ní zaměst­na­va­te­le pro úče­ly posou­ze­ní náro­ku na pod­po­ru v neza­měst­na­nos­ti nebu­de­te potře­bo­vat hned. Vysta­vit by vám ho měl zaměst­na­va­tel
  (tlač­te na něj, ať ho vysta­ví co nejdříve).
 • Může­te požá­dat o pře­su­nu­tí evi­den­ce na mís­to vaše­ho aktu­ál­ní­ho poby­tu z mís­ta trva­lé­ho bydliště.

Před odjez­dem do zahra­ni­čí se neza­po­meň­te z úřa­du prá­ce odhlá­sit. Musí se to totiž udě­lat osob­ně. Vzhle­dem k tomu, že bude­te ale muset cho­dit na pra­vi­del­né schůz­ky, tak vás to urči­tě napadne.

Pojištění

Před odjez­dem si také neza­po­meň­te zajít na zdra­vot­ní pojiš­ťov­nu. Pokud jste byli evi­do­vá­ni na úřa­du prá­ce, zajdě­te na pojiš­ťov­nu až po ukon­če­ní evi­den­ce a vez­mě­te s sebou i potvr­ze­ní o době strá­ve­né v evi­den­ci. Na pojiš­ťov­ně vám pak vysvět­lí, jak postu­po­vat po vašem odjez­du do zahraničí.

Práce v anglii: Cesta

Cesta

Naku­puj­te s před­sti­hem, nej­lé­pe 3 měsí­ce a více. Leten­ky snad­no najde­te s pomo­cí skyscanner.net. Sta­čí vám pří­ruč­ní zava­za­dlo 55×40×25? Zkus­te něja­kou níz­ko­ná­kla­do­vou spo­leč­nost (easy­Jet, Rya­nair, Smar­tWings, …). Pokud se plá­nu­je­te spíš pře­stě­ho­vat, pří­ruč­ní zava­za­dlo vám sta­čit nebu­de. Kro­mě 23 kg kuf­ru v zava­za­dlo­vém pro­sto­ru je dal­ší mož­nos­tí zaslá­ní věcí do zahra­nič­ní pře­prav­ní služ­bou. O tom ale více v člán­ku o hle­dá­ní byd­le­ní v Ang­lii.

My jsme do Bris­to­lu letě­li 2x, jed­nou z Pra­hy (za 2500 Kč) a jed­nou z Víd­ně (za 4000 Kč), obo­je s brus­sels air­li­nes. Důvo­dem byly lep­ší časy letů a vel­ké zava­za­dlo v ceně. Para­dox­ně niž­ší cenu bychom ale zís­ka­li při ces­tě Pra­ha – Lon­don Lut­ton s Wiz­zA­ir nebo Brno – Lon­don Stan­sted s Rya­nair. Leten­ky lze sehnat již od £17/510 Kč, transfer z letiš­tě za £2/60 Kč a auto­bus Lon­don-Bris­tol za £5/150 Kč (cel­kem tedy £24/720 Kč).

Finance

Když už jsem zmí­nil cenu lete­nek, urči­tě vás zají­má, kolik si vlast­ně s sebou vzít peněz. O tom pojed­ná­vá samo­stat­ný člá­nek o finan­cích.

Ubytování

Před odjez­dem je dob­ré si také zaří­dit něja­ké pro­vi­zor­ní uby­to­vá­ní tře­ba na prv­ní měsíc, abys­te si v kli­du moh­li zaří­dit něja­ké trva­lej­ší a všech­no si obě­hat. Kde hle­dat dočas­né i trva­lé uby­to­vá­ní popi­su­ji v člán­ku o hle­dá­ní uby­to­vá­ní v Ang­lii.

První dny

V před­cho­zím člán­ku jste měli mož­nost se dočíst, co je vhod­né zaří­dit před ces­tou, včet­ně ces­ty samot­né. Mož­ná už jste v UK a říká­te si „Now what?”. Jsou dvě věci, co po osob­ní zku­še­nos­ti dopo­ru­ču­ji udě­lat ihned po příjezdu:

Pokra­čo­vá­ní: Prá­ce v Ang­lii: Finance


Comments

One response to “Práce v Anglii: Co zařídit před odjezdem”

 1. stan­dard­na vypo­ved­ni lhu­ta je 2 mesacna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.