Stě­ho­vá­ní do Ang­lie a finan­ce: Kolik si vzít s sebou peněz? Kde a jak je pře­vést s nejmen­ším poplat­kem? Potře­bu­ji brit­ský ban­kov­ní účet a jak ho zís­kám? Na to vše vám postup­ně odpo­vím v tom­to článku.

Prá­ce v Ang­lii, respek­ti­ve ve Vel­ké Bri­tá­nii, je pro spous­tu Čechů stá­le atrak­tiv­ní. V této sérii člán­ků pro­to popi­su­ji, jak se mi zde poved­lo zís­kat prá­ci a byd­le­ní. Všech­ny infor­ma­ce pochá­ze­jí z mé osob­ní zku­še­nos­ti ze stě­ho­vá­ní se za pra­cí do Bris­to­lu s pří­te­lem. Pro jed­not­liv­ce, vět­ší sku­pi­ny, jiná měs­ta nebo jiné obo­ry prá­ce budou zku­še­nos­ti prav­dě­po­dob­ně jiné. Jaké­ko­liv dal­ší poznatky tedy uví­tám na kon­ci strán­ky v komen­tá­řích :).

Peníze na cestu

Uva­žuj­me situ­a­ci, že bude­te potře­bo­vat pení­ze do té doby, než dosta­ne­te prv­ní výpla­tu. Kolik to bude dohromady?

  • Leten­ky – pod­le množ­ství zava­za­del, letec­ké spo­leč­nos­ti, letiš­tě, desti­na­ce a doby náku­pu 500 až 5000+ Kč. Více o naší ces­tě do Bris­to­lu v úvod­ním člán­ku.
  • Ces­ta na a z letiš­tě – z Brna do Víd­ně 340 Kč, z Brna do Pra­hy 165 Kč, MHD 32 Kč. Z letiš­tě v Bris­to­lu do cen­t­ra měs­ta za £7. Pokud bychom to ale vza­li z Brna přes Lon­dýn jen s malým zava­za­dlem, stáh­li bychom cenu až na neu­vě­ři­tel­ných 150 Kč. Dohro­ma­dy 150–553 Kč.
  • Uby­to­vá­ní na prv­ní měsíc – pod­le počtu lidí, dru­hu uby­to­vá­ní, doby náku­pu, loka­li­ty a měs­ta. V Bris­to­lu jsme za uby­to­vá­ní na měsíc dali £500/15k Kč na oso­bu. Více v člán­ku o hle­dá­ní uby­to­vá­ní.
  • Jíd­lo na prv­ní měsíc – v Bris­to­lu se dá v super­mar­ke­tech sehnat jíd­lo za stej­né ceny jako v ČR. Tak­že zále­ží, kolik pro­jí­te. Cca 3000 Kč?
  • Dopra­va – bude­te muset jez­dit hro­mad­nou dopra­vou? V Bris­to­lu za £66/2000 Kč. Vla­kem? Z Bris­to­lu do Bath je to jenom 11 minut, ale za £149/4524 Kč na měsíc.
  • Vlast­ní byd­le­ní – bude­te chtít byd­let ve vlast­ním pro­nájmu? Počí­tej­te s kau­cí (obvykle jeden a půl měsíč­ní­ho nájmu), prv­ním nájmem a poplat­kem rea­lit­ce (obvykle půl měsíč­ní­ho nájmu). Dohro­ma­dy tedy 3 nájmy. Rozum­né nájmy bytů pro dva se pohy­bu­jí mezi £750-£900 (bez ener­gií a inter­ne­tu). Více v člán­ku o hle­dá­ní uby­to­vá­ní.

Práce v Anglii: Finance - peníze na cestu

Shrnutí

V nej­lep­ší pří­pa­dě: 500 Kč leten­ka, 150 Kč ces­ta na/z letiš­tě. Uby­to­vá­ní seže­ne­te za £400/12141 Kč, pro­jí­te 2500 Kč, všu­de dojde­te pěš­ky a vlast­ní byd­le­ní bude­te řešit až po prv­ní výpla­tě, co ho pokry­je. Cel­kem cca 16k Kč.

V nej­hor­ším pří­pa­dě musí­te na/z letiš­tě dojet (600 Kč) a navíc jste leten­ky kupo­va­li poz­dě (4500 Kč). Uby­to­vá­ní jste sehna­li ne zrov­na lev­né (£500/15k Kč). Jste fan­da fit­ness, chy­bí vám kama­rá­di a z depre­se máte pořád hlad – pro­jí­te 4000 Kč. Bohu­žel do prá­ce musí­te vla­kem (4500 Kč). Byd­le­ní vás po týd­nu začne hroz­ně štvát, pro­to­že tam je vlh­ko, začí­ná ples­ni­vět kou­pel­na a máte pokoj ved­le kuchy­ně. Najde­te si byt pro sebe za £700 na měsíc. Musí­te ale zapla­tit i kau­ci a popla­tek rea­lit­ce, tak­že 3x měsíč­ní nájem (£2100/63678 Kč). Cel­kem cca 92k.

Roz­díl oprav­du pro­past­ný. Jak je vidět, uby­to­vá­ní je nej­vět­ší polož­ka. Pokud tedy nemá­te zrov­na zby­teč­nou šes­ti­míst­nou část­ku na účtu, kde a s kým bude­te byd­let si dopře­du pořád­ně roz­mys­le­te. Na byd­le­ní se dá hod­ně ušet­řit, pokud poje­de­te ve dvou (ide­ál­ně v páru). Byd­le­ní pro pár totiž nesto­jí o moc víc než pro jed­no­ho. Bude se ale dělit dvěma.

Převod peněz

I když se dnes dá obvykle všu­de pla­tit kar­tou, radě­ji si něja­ké pení­ze vyměň­te. V ban­ce vám totiž na plat­by kar­tou neda­jí zrov­na nej­lep­ší kurz. Dale­ko lep­ší­ho kur­zu dosáh­ne­te ve smě­nár­nách ve měs­tě. Obe­jdě­te jich co nej­ví­ce a na kurz se pří­pad­ně zeptej­te. V Brně pra­vi­del­ně vymě­ňu­ji ve smě­nár­ně na náměs­tí Svo­bo­dy, ved­le pasá­že Rozkvět.

Máte-li již zahra­nič­ní účet, může­te si pře­vést pení­ze pomo­cí Transferwi­se. Budou po vás vyža­do­vat ově­ře­ní iden­ti­ty (foto­gra­fie pasu nebo občan­ky). Pře­vod je vel­mi rych­lý. Z Air­Bank ve 22 h do HSBC oko­lo 11 dopo­led­ne (včet­ně zalo­že­ní účtu a ově­ře­ní iden­ti­ty). Lep­ší­ho kur­zu může­te dosáh­nout na Curren­cies Direct (zalo­že­ní účtu a pře­vo­dy nejsou ale tak rychlé).

Bankovní účet

Brit­ský ban­kov­ní účet bude­te potře­bo­vat na vaši výpla­tu. Základ­ní otáz­ka – máte pro­of of add­ress z UK (vyúčto­vá­ní ener­gií, coun­cil tax, nájmu, tele­fo­nu, dopis s NINo, …)? Pokud ano, založ­te si u někte­ré ban­ky účet onli­ne a jenom tam dojdě­te něco podepsat.

Pokud ne, tak vás může čekat pěk­né mar­ty­ri­um. Zís­ká­ní účtu bez pro­of of add­ress pro­vá­zí roz­po­ru­pl­né pří­běhy. Zdá se, že vám ho ote­vřou na zákla­dě toho, jak se kte­rý zaměst­na­nec vyspal. Pro­to­že už jsem sly­šel pří­běhy, že něko­mu ote­vře­li účet v cen­t­ru měs­ta jenom na pas.

Moje zku­še­nost je tako­vá, že mi účet na pas neo­te­vře­li ani v jed­né z 8+ pobo­ček růz­ných bank v cen­t­ru Bris­to­lu. Všu­de poža­do­va­li pro­of of add­ress (té aktu­ál­ní v UK). Vzhle­dem k tomu, že jsem tam byl tepr­ve týden, tak jsem žád­ný neměl. Někte­ří zaměst­nan­ci bank se mnou asi měli něja­ký pro­blém, pro­to­že mi odmí­ta­li otevřít i tzv. „basic account”, kte­rý si může­te otevřít i ze zahra­ni­čí (kde ani nemů­že­te mít pro­of of adress z UK). Řeše­ním je obe­jít co nej­víc pobo­ček růz­ných bank. Na jed­né vám ten účet někdo ote­vře (v cen­t­rech vel­kých měst si ale bude­te mož­ná muset sjed­nat schůzku).

Extrém­ním pří­pa­dem je dle mého názo­ru Lloy­d’s Bank. V době psa­ní člán­ku nabí­ze­li nej­lep­ší úro­ko­vou sazbu a dal­ší bene­fi­ty. Na oplát­ku ale poža­do­va­li pro­of of add­ress, kte­rým mohl být pou­ze uti­li­ty bill nebo při­dě­le­né NINo a dopis od zaměst­na­va­te­le adre­so­vý pří­mo Lloy­d’s Bank potvr­zu­jí­cí vaše zaměst­ná­ní a výši pří­jmu. Třeš­nič­kou na dor­tu bylo, když mi dva­krát zamít­li žádost o účet. Popr­vé, když jsem uve­dl, že jsem danil pří­jmy jak v ČR tak v UK v jed­nom roce (v žádosti přes web jsem tedy nechal pou­ze UK). Podru­hé, když jsem v žádosti uve­dl „Flat <čís­lo bytu> <uli­ce>” a na pro­of of add­ress bylo pou­ze „<čís­lo bytu> <uli­ce>”. To jsem se ovšem dozvě­děl až když mi po týd­nu a půl nepři­šla žád­ná reak­ce a zavo­lal jsem na podporu.

Tip: Pokud si nestih­ne­te vyří­dit účet včas, zkus­te zaměst­na­va­te­le požá­dat o výpla­tu for­mou šeku.

National Insurance Number (NINo)

Nati­o­nal Insu­ran­ce Num­ber, nebo­li NINo, je něco jako čes­ké rod­né čís­lo. Jakmi­le jej zís­ká­te, máte jej na celý život. Mimo jiné slou­ží k daně­ní vaše­ho pří­jmu. Dopis o při­dě­le­ní NINo také slou­ží jako pro­of of add­ress napří­klad při zaklá­dá­ní ban­kov­ní­ho účtu. Bohu­žel jeho vyří­ze­ní trvá něko­lik týd­nů a účet mož­ná bude­te potře­bo­vat dří­ve. Bez NINo může­te pra­co­vat, ale zaměst­na­va­tel vám prav­dě­po­dob­ně na plat napa­ří vyso­kou daň (až 40%).

Jeli­kož je pro­ces zís­ká­vá­ní zdlou­ha­vý, dopo­ru­ču­ji s ním začít ihned po pří­jez­du. Prv­ním kro­kem je zavo­lá­ní do Job cen­ter. Nenech­te se odra­dit minu­to­vou smyč­kou Vival­di­ho čtyř roč­ních obdo­bí, po 10+ minu­tách se dovo­lá­te. Sta­čí říct „I would like to make an appoint­ment for a Nati­o­nal Insu­ran­ce Num­ber”. Pak se vás zepta­jí na pár úda­jů (adre­su kde aktu­ál­ně byd­lí­te, váš tele­fon, jest­li pra­cu­je­te, …) a dosta­ne­te při­dě­le­né refe­renč­ní čís­lo a ter­mín schůz­ky. Pokud vám ter­mín nevy­ho­vu­je, zkus­te se zeptat na jiný.

Do něko­li­ka dnů by vám měl dora­zit dopis s potvr­ze­ním schůz­ky (bohu­žel nelze pou­žít jako pro­of of add­ress). Když vám ale nepři­jde, nic se nedě­je a na schůzku běž­te i tak. Tam si vás někdo pod­le jmé­na odchy­tí. Poho­vor trvá při­bliž­ně půl hodi­ny a v pod­sta­tě se jed­ná o vypl­ně­ní dotaz­ní­ku a ofo­ce­ní pasu. Do 6 týd­nů vám pak při­jde vaše NINo.

Nám při­šlo NINo za 3 týd­ny. Ač jsme oba dva uved­li stej­nou adre­su, pří­te­li při­šel dopis na uve­de­nou adre­su a mně na adre­su před­cho­zí­ho byd­liš­tě. Tak­že pokud bude­te měnit adre­su v prů­bě­hu pro­ce­su zís­ká­vá­ní a dopis vám nepři­jde do 4 týd­nů, zkus­te se zeptat v před­cho­zím byd­liš­ti (nebo si nech­te rov­nou pře­po­sí­lat poš­tu, pokud to bude možné).

Před­cho­zí: Prá­ce v Ang­lii: Co zaří­dit před odjezdem
Pokra­čo­vá­ní: Uby­to­vá­ní v Ang­lii, dočas­né i trvalé0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.